Bygga till eller nytt

Att bygga om ett hus eller bygga ett nytt hus är spännande! Genom att tidigt fundera på hur huset kan bli energieffektivt har du goda möjligheter att minska dess framtida energibehov. En energieffektiv lösning kan ibland vara lite dyrare vid investeringstillfället men lönar sig ofta i längden.

Bygga till eller renovera

En större renovering eller ombyggnad kräver en hel del planering. Precis som vid nybyggnation lönar det sig ofta att tänka långsiktigt och kanske välja en lite högre investeringskostnad för att få en lägre driftkostnad i framtiden. Vid ombyggnation gäller i princip samma krav på energihushållning som vid nybyggnad, men de kan anpassas till ombyggnationens omfattning och byggnadens specifika förutsättningar. Faktorer som kan vägas in är exempelvis kulturhistoriska, tekniska och ekonomiska förutsättningar. Ta kontakt med en bygglovshandläggare på din kommun för att ta reda på vad som gäller för din byggnad.

 

Fem tips till dig som bygger om:

  • Vad har du för isolering? Om behov finns, kan du passa på att tilläggsisolera? Är det intressant att byta uppvärmningssystem i samband med att du bygger om?
  • Tänk på att först se över hur fastighetens energibehov kan bli så lågt som möjligt innan du väljer uppvärmningsalternativ. Här kan du läsa mer om att byta uppvärmningssystem.
  • Undvik köldbryggor i byggkonstruktionen.
  • Isolera alla värmerör för att minska värmeförluster.
  • Isolera ventilationskanaler i kalla utrymmen för att öka verkningsgraden vid värmeåtervinning.

Här kan du läsa mer om vad du ska tänka på vid renovering av ditt fritidshus.

Här kan du läsa mer om att hitta och välja företag. 

 

Läs mer om tilläggsisolering

Vill du läsa mer om hur du kan tilläggsisolera och därmed energieffektivisera ditt hus? 

Ska du bygga nytt?

När du bygger ett nytt hus har du stora chanser att påverka husets framtida energianvändning. I planeringsskedet är det dock lätt att glömma bort framtida driftskostnader och bara titta på investeringskostnaderna. Uppvärmning blir en stor post i de framtida utgifterna som du bör hänsyn till.

 

Fem tips för att bygga ett energieffektivt hus:

  • Placera huset i ett soligt och vindskyddat läge.
  • Små fönsterytor är att föredra ur värmesynpunkt jämfört med stora. Försök särskilt välja små fönster mot norr.
  • Installera solavskärmning! Till exempel takutsprång, markiser, skyddsglas på fönsterrutorna eller plantera träd som skuggar.
  • Be din husleverantör, arkitekt eller energikonsult om en energikalkyl för att få en bild av vilken energianvändning huset beräknas få. Fråga om en bättre energiprestanda än vad som är standard hos leverantörer. I Boverkets byggregler finns krav på hur stor energianvändningen maximalt får vara, men det är inte att likställa med den ekonomiskt mest optimala lösningen.
  • Välj ett energieffektivt uppvärmningssystem. Läs mer om olika värmesystem här.

 

Passivhus och lågenergihus

Ett passivhus eller lågenergihus är ett energismart hus med lägre uppvärmningsbehov än ett vanligt hus. Huset är byggt så att värmeförlusterna minimeras. Det  innebär att klimatskalet är lufttätt och välisolerat samt att värmen från människor, elektriska apparater och instrålande sol tas tillvara. Ventilationssystemet återvinner ofta värmen ur ventilationsluften och bidrar till ett behagligt inomhusklimat. Det behövs en eller flera mindre värmekällor för att producera tappvarmvatten och extra värmetillskott under vintern. Värmekällan kan vara ett batteri som kopplas till ventilationsaggregatet, fjärrvärme, pellets, solpaneler, värmepump eller elvärme.

Normalt kostar det cirka 10 procent mer att bygga passivhus än ett konventionellt hus, beroende av materialval. Detta tjänas ofta in på några år tack vare den låga energitillförseln.

Det finns två olika beräkningsmodeller för passivhus, en svensk och en internationell. De svenska kriterierna har utvecklats av en expertgrupp utsedd av Forum för Energieffektiva Byggnader (FEBY) och de internationella kriterierna har utvecklats av Passiv Haus Institut.

 

Vill du läsa mer om fönster?

Fönsterrenovering eller fönsterbyte är vanliga åtgärder i äldre hus.