Solenergi

Varje timme träffas jordens yta av mer solenergi än vad vi sammanlagt konsumerar på ett helt år! Idag kan energin i solens strålar tas tillvara på huvudsakligen två olika sätt. Antingen kan solens strålar omvandlas till värme med hjälp av solfångare eller till el med hjälp av solceller.

Solceller kostar cirka 20 000-25 000 kr per installerad kW

Solpanelerna fungerar bra i riktning från sydost till sydväst
Sedan 2018 behövs i regel inget bygglov på solenergianläggningar.

Solenergi

Solenergi kan tas tillvara med antingen solceller som producerar el eller solfångare som värmer varmvatten.

Gemensamt för solel och solvärme är att anläggningarna kräver en lämplig placering. För ett bra energiutbyte bör de orienteras från sydost till sydväst med en lutning som sträcker sig från 15° upp till 60° från horisontalläget. För maximal nytta är det viktigt att undvika skuggning från exempelvis träd eller andra byggnader. Undersök dina förutsättningar med hjälp av solkartan! Här kan du enkelt se hur mycket solinstrålning som träffar just ditt tak och få en beräkning av din potentiella energiproduktion.

Så tar du tillvara på solens energi

Solceller

Solcellerna producerar elektricitet som du kan använda i ditt hus. Det blir allt vanligare att producera egen el med hjälp av solceller på taket. I normalfallet räcker den egenproducerade elen endast till en del av det totala årsbehovet eftersom solcellerna producerar mest el dagtid och på sommaren. De flesta ansluter sin anläggning till elnätet och säljer sin överskottsel till sitt elhandelsföretag. Är byggnaden inte nätansluten går det att lagra producerad el under kortare perioder med hjälp av batterier.

En solcellsanläggning består i huvudsak av solcellsmoduler, kablage och växelriktare. I ett fristående system som inte är anslutet till elnätet finns också ett batteri med laddningsregulator. All installation bör göras av en behörig elektriker.

Hur stor anläggning ska jag sätta upp?

En installerad kW motsvarar oftast 4 moduler som tillsammans tar upp cirka 7-8 kvm på taket och producerar cirka 800-1 000 kWh per år under goda förutsättningar. Priset ligger på ungefär 20 000-25 000 kr per installerad kW för en privatperson beroende på installationens storlek, läge med mera.

Hos Energimyndigheten hittar du Solelportalen – Energimyndigheten som svarar på de vanligaste frågorna om solceller. Funderar du på vilken typ av solcell du ska välja kan du läsa mer på Energimyndigheten – test av solceller och växelriktare

Finns bidrag och stöd för installation av solceller?

Som privatperson kan du utnyttja skatteavdraget för grön teknik vid installation av solceller. Du kan även få skattereduktion för den överskottsel du matar ut på det allmänna elnätet. Här kan du läsa mer om bidrag och stöd.

Tänk på elsäkerheten

En solcellsanläggning är en starkströmsanläggning. För att den ska vara säker för dig och andra finns krav på vem som får installera den och hur det ska gå till. Som köpare är det viktigt att du väljer leverantör med omsorg och ser till att slutkontroll och överlämning av anläggningen utförs. Energimyndigheten har tagit fram tips och råd för dig som konsument för att säkerställa att du får en elsäker solcellsinstallation. Här hittar du Energimyndighetens information om elsäkerhet.

Elsäkerhetsverket presenterade i en rapport från 2020 att det förekommer en del installationsbrister i flera solcellsanläggningar. Här kan du läsa rapporten Solel från Elsäkerhetsverket.

Solfångare

Solfångare använder solens strålar för att producera varmvatten.

Varmvattnet kan användas för att värma tappvarmvatten eller för uppvärmning i din bostad. Till skillnad från solceller är solfångare ett typ av uppvärmningssystem. Det är därför viktigt att ditt nuvarande uppvärmningssystem går att kombinera med solfångarna. Det är vanligt att kombinera solvärme med en biobränslevärmepanna, det vill säga en pellets- eller vedpanna. Solvärmen står för varmvattenförsörjningen under sommaren och biobränsleanläggningen används till värme av varmvatten och uppvärmning av huset under vinterhalvåret. Detta minskar arbetsinsatserna, särskilt under sommaren. Solfångaren och värmepannan kopplas till en ackumulatortank som blir en central del av värmesystemet. I ett sådant kombisystem kan 20-30 procent av energin täckas med solens hjälp. För en villa är 10-15 kvm solfångare och en ackumulatortank på cirka 750 liter vanligt. Solvärme kan också fungera som ett bra komplement till hus med direktverkande el, men då värmer solvärmen endast tappvarmvattnet.

För alla byggnader och anläggningar som har behov av varmvatten under sommaren kan solfångare vara ett intressant alternativ. Det finns varmvattenberedare som är förberedda för solvärme som ett alternativ till vanliga elvarmvattenberedare. I ett varmvattensystem kan ungefär hälften av årsanvändningen av varmvatten värmas via solvärme. Kostnaden för ett solfångare i en genomsnittlig villa ligger på 20 000-30 000 kr, till det tillkommer kostnader för en kompatibel varmvattenberedare och en eventuell ackumulatortank. I hus med direktverkande el är en varmvattenberedare på 300-500 liter med inbyggd solslinga och 5-8 kvm solfångare att rekommendera.

Vanliga frågor och svar

Behöver jag bygglov?

Solenergianläggningar kräver i vissa fall bygglov. Den 1:a augusti 2018 infördes undantagskriterier för krav på bygglov vilket underlättat installationsprocessen. För att uppfylla dessa krav måste anläggningen bland annat följa byggnadens form och den får inte monteras på byggnader som anses särskilt värdefulla eller ligga inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för försvaret. Läs mer om reglerna på Boverkets hemsida eller kontakta din kommunala bygglovsavdelning.

Hur hittar jag en installatör?

För att hitta leverantör och installatör för ditt system kan du vända dig till branschorganisationen Svensk Solenergi

För installation av förnybar energi finns det en frivillig och EU-gemensam certifiering. Det finns inga krav på dig som konsument att välja en certifierad installatör, men det kan ge en trygghet eftersom installatören har tredjeparts-validerad kunskap. Du kan hitta certifierade installatörer via Incerts hemsida

Var hittar jag mer information om att installera solpaneler?

Energimyndigheten har tagit fram en solelportal där du som privatperson, förening eller företag kan få hjälp med din solelsinstallation. Du guidas steg för steg genom processen från idé till färdig anläggning.

Hur ska jag tänka när jag jämför offerter?

För att få en överblick över kostnaderna är en bra tumregel att jämföra priset på anläggningen baserat på installerad effekt (kr/kW). Solcellsmodulernas verkningsgrad är av mindre betydelse, eftersom denna redan är “inbakad” i kostnaden per kW. Om du har ont om plats för anläggningen och vill få plats med så hög kapacitet som möjligt på en liten yta kan dock verkningsgraden vara relevant – då är en hög verkningsgrad att föredra.

Titta noga på vilka kostnadsposter som ingår i offerten, och var eventuella extrakostnader kan uppstå, till exempel leveranstid och leveransvillkor, kostnader för lyft av material och/eller byggställning. Se till att fabrikat och modellnummer för solcellspaneler, växelriktare, montagesystem är med i offerten.

Se till att företaget uppfyller rätt krav för elinstallation, det kan du göra hos elsäkerhetsverket. Företaget ska vara registrerat med verksamhetstyp elproduktionsanläggningar. Ta även reda på om företaget har F-skattsedel, kollektivavtal och att de följer Taksäkerhetskommitténs branschstandard om taksäkerhet. Du kan även ta reda på om företaget är medlemmar i branschorganisationen Svensk solenergi. Vill du kan du också be företagen om referensobjekt.

Fler tips om offertgranskning finns hos Energimyndigheten.