Information från din kommun

Ska du installera solceller eller har frågor om el- och fjärrvärmenätet? Undrar du var du ska vända dig? Här guidar vi dig rätt för allt som rör energirådgivning. Är du osäker på var du ska vända dig, hör av dig till oss så hjälper vi dig vidare.

En väg in för dig som söker rådgivning!

Här nedan kan du hitta vägar in till din kommun för frågor som rör till exempel  bygglov eller elnät. Behöver du energirådgivning kan kontakta vår regionala energi- och klimatrådgivning. Du hittar kontaktuppgifter och våra vanligaste frågor och svar på kontaktsidan. 

Den 7 september hade vi ett webbinarium om att spara energi hemma. Titta gärna på det i efterhand via denna länk.

 

Mer information från din kommun 

Här kan du hitta information om vem du ska kontakta för frågor som är specifika för din kommun. Det kan handla om vem som äger el- och fjärrvärmenätet eller kontaktuppgifter för ansökan om bygglov, bygganmälan, brandskyddskontroll och konsumentvägledning.

Botkyrka

Elnät

Elnätet i kommunen sköts av Vattenfall.

Anmälan av värmepump

Om du ska installera en värmepumpanläggning som tar värme från berg, mark, ytvatten eller grundvatten krävs det en fullgjord anmälan eller ett beslut om tillstånd innan du kan börja.

Information om anmälan av värmepump – Botkyrka kommuns hemsida

Fjärrvärme

Fjärrvärmen i kommunen sköts av SFAB.

Bygglov och anmälan

Information om bygglov och anmälan – Botkyrka kommuns hemsida

Solenergi

Generellt krävs det inom detaljplan bygglov för att ändra byggnader genom att byta färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt. Även om byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas genom att du sätter upp solcellspaneler eller solfångare, kräver det inte bygglov. Detta är under förutsättning att dessa följer byggnadens form. Läs mer här.

Kaminer och pannor

För att få installera en eldstad måste du lämna in en anmälan. I vissa fall, om skorstenen tydligt påverkar byggnadens utseende, kan det även behövas ett bygglov. Det gäller främst om skorstenen dras utanpå en fasad.

Information om anmälan av eldstad – Botkyrka kommuns hemsida

Brandskydd

För kontroll vid installation av kamin eller bränslepanna, kontakta Botkyrka-Salem Sotningsdistrikt AB.

Konsumentvägledning

Konsumentvägledningen informerar dig om dina rättigheter som konsument.

Information om konsumentvägledning – Botkyrka kommuns hemsida

Oljecistern

Information om kontroll och avanmälan – Botkyrka kommuns hemsida.

Behandling av personuppgifter

Alla nämnder som samverkar för regional energi- och klimatrådgivning (EKR) i Stockholms län är tillsammans gemensamt personuppgiftsansvariga. Inom EKR-samarbetet behandlar vi dina personuppgifter för att kunna informera om energi- och klimatfrågor och kunna erbjuda medborgare, föreningar och företag service och rådgivning inom dessa områden. All skriftlig kommunikation med oss blir allmän handling och kan komma att diarieföras, lämnas ut till andra och arkiveras.

I Botkyrka kommun är Miljö- och hälsoskyddsnämnden personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs inom ramen för EKR:s verksamhet. Läs mer om hur kommunen hanterar personuppgifter här. 

Botkyrka kommun

www.botkyrka.se
08-530 610 00

Danderyd

Elnät

Elnätet i kommunen sköts av E.ON

Fjärrvärme

Fjärrvärmen i kommunen sköts av Norrenergi.

Tillstånd för värmepump

Om du planerar att installera en bergvärme-, jord- eller ytvattenvärmepump är det viktigt att du i god tid i förväg ansöker om tillstånd för installationen till miljö- och stadsbyggnadskontoret.

Mer information och blanketter – Danderyd kommuns hemsida

Bygglov och anmälan

Information om bygglov och anmälan – Danderyd kommuns hemsida

Bygglov för solpaneler

Från och med den 1 augusti 2018 har en ny lagändring gjort det möjligt att montera solcellspaneler och solfångare utan bygglov. Detta gäller under förutsättning att solpanelerna följer byggnadens form. De får med andra ord inte resas upp i  annan taklutning än befintligt tak eller vinklas ut från byggnadens fasad. Åtgärden måste även följa gällande detaljplan.

För byggnader och bebyggelseområden som särskilt kulturhistoriskt värdefulla behövs fortfarande bygglov. Bygglov krävs även i och i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

Mer information om solenergi – Danderyd kommuns hemsida

Kaminer och pannor

För installation eller ändring av eldstad/braskamin krävs bygganmälan.

Information om kaminer och eldstäder

Oljecistern

Anmäl till miljö- och stadsbyggnadskontoret om du vill installera eller avinstallera en oljecistern.

Anmälan om installation eller cistern tagen ur bruk

Brandskydd och sotning

Brandskydd och sotning – Danderyd kommuns hemsida

Konsumentvägledning

Information om konsumentvägledning – Danderyd kommuns hemsida

Behandling av personuppgifter

Alla nämnder som samverkar för regional energi- och klimatrådgivning (EKR) i Stockholms län är tillsammans gemensamt personuppgiftsansvariga. Inom EKR-samarbetet behandlar vi dina personuppgifter för att kunna informera om energi- och klimatfrågor och kunna erbjuda medborgare, föreningar och företag service och rådgivning inom dessa områden. All skriftlig kommunikation med oss blir allmän handling och kan komma att diarieföras, lämnas ut till andra och arkiveras.

I Danderyds kommun är Kommunstyrelsen personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs inom ramen för EKR:s verksamhet. Läs mer om kommunens behandling av personuppgifter här. 

Danderyds kommun

www.danderyd.se
08-568 910 00

Ekerö

Klimat- och miljöarbete

Information om kommunens miljö- och klimatarbete

Elnät

Elnätet i kommunen sköts av Ellevio.

Fjärrvärme

Fjärrvärme i Sandudden sköts av Solör.

Anmälan av värmepump

Om du vill installera en berg-, jord- eller ytvattenvärmeanläggning så måste du ansöka om tillstånd innan installation.

Information om installation av värmepump

Bygglov och anmälan

Information om bygglov och anmälan – Ekerö kommuns hemsida

Solenergi

Information gällande bygglov för installation av solfångare och solceller:

Information om bygglov för solenergi – Ekerö kommuns hemsida

Kaminer och pannor

Information om anmälan av eldstad – Ekerö kommuns hemsida

Oljecistern

Information om anmälan och avanmälan – Ekerö kommuns hemsida

Brandskydd

För aktuell information om sotning se Ekerö kommuns hemsida 

Behandling av personuppgifter

Alla nämnder som samverkar för regional energi- och klimatrådgivning (EKR) i Stockholms län är tillsammans gemensamt personuppgiftsansvariga. Inom EKR-samarbetet behandlar vi dina personuppgifter för att kunna informera om energi- och klimatfrågor och kunna erbjuda medborgare, föreningar och företag service och rådgivning inom dessa områden. All skriftlig kommunikation med oss blir allmän handling och kan komma att diarieföras, lämnas ut till andra och arkiveras.

I Ekerö kommun är Kommunstyrelsen personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs inom ramen för EKR:s verksamhet. Läs mer om kommunens behandling av personuppgifter här. 

Ekerö kommun

www.ekero.se
08 – 124 571 00

Haninge

Elnät

Elnätet i kommunen sköts av Vattenfall.

Fjärrvärme

Fjärrvärmen i kommunen sköts av Vattenfall.

Anmälan av värmepump

Anmälan för värmepumpar som nyttjar mark, yt- eller grundvatten görs till Södertörns Miljö- & Hälsoskyddsförbund (SMOHF).

Information om anmälan av värmepump – SMOFHs hemsida

Bygglov och anmälan

Information om bygglov och anmälan – Haninge kommuns hemsida

Solenergi

Solfångare eller solcellspaneler som monteras utanpå en byggnads fasad- eller takbeklädnad och följer byggnadens form är i regel bygglovsbefriade.

Information om bygglov och bygganmälan – Haninge kommuns hemsida

Kaminer och pannor

Vid installation av eldstad ska bygganmälan lämnas in till stadsbyggnadsnämnden. Ny skorsten eller stora förändringar av befintlig skorsten kräver bygglov.

Information om anmälan av eldstad – Haninge kommuns hemsida

Oljecistern

Information om anmälan och avanmälan – SMOFHs hemsida

Brandskydd

Kontroll vid installation av kamin/bränslepanna, Haninge Sotning & Ventilation.

Konsumentvägledning

Haninge har ingen konsumentvägeledning. För rådgivning kan du vända dig till Hallå konsument. 

Konsumentvägledning – Hallå konsument

Behandling av personuppgifter

Alla nämnder som samverkar för regional energi- och klimatrådgivning (EKR) i Stockholms län är tillsammans gemensamt personuppgiftsansvariga. Inom EKR-samarbetet behandlar vi dina personuppgifter för att kunna informera om energi- och klimatfrågor och kunna erbjuda medborgare, föreningar och företag service och rådgivning inom dessa områden. All skriftlig kommunikation med oss blir allmän handling och kan komma att diarieföras, lämnas ut till andra och arkiveras.

I Haninge kommun är Kommunstyrelsen personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs inom ramen för EKR:s verksamhet. Läs mer om kommunens behandling av personuppgifter här. 

Haninge kommun

www.haninge.se

08-606 70 00

Huddinge

Elnät

Elnätet i kommunen sköts av Vattenfall.

Fjärrvärme

Fjärrvärmen i kommunen sköts av Södertörns Fjärrvärme AB.

Anmälan av värmepump

Om du har planer på att installera en värmepumpsanläggning för att utvinna värme ur marken, ytvatten eller grundvatten måste du lämna in en anmälan till tillsynsnämnden.

Information om värmepumpsanmälan – Huddinge kommuns hemsida

Bygglov och anmälan

Information om bygglov och anmälan – Huddinge kommuns hemsida

Solenergi

Solpaneler som följer takets lutning är i regel inte bygglovspliktiga.

Information om solpaneler – Huddinge kommuns hemsida

Kaminer och eldstäder

Vid installation av eldstad krävs bygganmälan. Bifoga planritning som visar placering av eldstad och en fasadritning som visar skorsten. Bygglov krävs om skorsten dras utanpå fasaden.

Information om bygganmälan – Huddinge kommuns hemsida

Oljecistern

Information om anmälan och avanmälan – Huddinge kommuns hemsida

Brandskydd

Sotning och kontroll vid installation av kamin/bränslepanna: Börje Sjöberg på Huddinge Sotningsdistrikt. 08-711 47 44.

Vid frågor kontakta Södertörns Brandförsvarsförbund.

Konsumentvägledning

Konsumentvägledningen informerar dig om dina rättigheter som konsument.

Information om konsumentvägledningen – Huddinge kommuns hemsida

Behandling av personuppgifter

Alla nämnder som samverkar för regional energi- och klimatrådgivning (EKR) i Stockholms län är tillsammans gemensamt personuppgiftsansvariga. Inom EKR-samarbetet behandlar vi dina personuppgifter för att kunna informera om energi- och klimatfrågor och kunna erbjuda medborgare, föreningar och företag service och rådgivning inom dessa områden. All skriftlig kommunikation med oss blir allmän handling och kan komma att diarieföras, lämnas ut till andra och arkiveras.

I Huddinge kommun är Klimat- och stadsmiljönämnden personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs inom ramen för EKR:s verksamhet. Läs mer om hur Huddinge kommun hanterar personuppgifter här. 

Huddinge kommun

www.huddinge.se
08-535 300 00

Järfälla

Klimat- och miljöarbete

Information om kommunens miljö- och klimatarbete

Elnät

Elnätet i kommunen sköts av E.ON.

Fjärrvärme

Fjärrvärmen i kommunen sköts av E.ON.

Anmälan av värmepump

Värmepumpar som använder kollektor för att utvinna värme ur mark (ytjordvärme), ytvatten, berg (bergvärme) eller grundvatten måste anmälas i förväg. Värmepumpar som utvinner värme ur luften (luftvärmepumpar) kräver inte anmälan.

Information om anmälan av värmepump – Järfälla kommuns hemsida

Bygglov och anmälan

Information om bygglov och anmälan – Järfälla kommuns hemsida

Solenergi

Information om bygglov – Järfälla kommuns hemsida

Kaminer och pannor

Du behöver bara ansöka om bygglov om rökkanalen ska dras på utsidan av fasaden, men vid vissa åtgärder som rör eldstad och pelletskammin måste du göra en anmälan och få ett startbesked innan du kan sätta igång.

Du behöver göra en anmälan för:

  • Installation av eldstad eller rökkanal
  • Väsentlig förändring av eldstad eller rökkanal
  • Insättning av en ny kassett i en öppen spis.

Mer information om anmälan – Järfälla kommuns hemsida

Oljecistern

Information om anmälan och avanmälan – Järfälla kommuns hemsida

Brandskydd

Vid frågor om sotning och brandskyddskontroll – Järfälla kommuns hemsida

Konsumentvägledning

Konsumentvägledningen informerar dig om dina rättigheter som konsument.

Information om konsumentvägledningen – Järfälla kommuns hemsida

Behandling av personuppgifter

Alla nämnder som samverkar för regional energi- och klimatrådgivning (EKR) i Stockholms län är tillsammans gemensamt personuppgiftsansvariga. Inom EKR-samarbetet behandlar vi dina personuppgifter för att kunna informera om energi- och klimatfrågor och kunna erbjuda medborgare, föreningar och företag service och rådgivning inom dessa områden. All skriftlig kommunikation med oss blir allmän handling och kan komma att diarieföras, lämnas ut till andra och arkiveras.

I Järfälla kommun är Kommunstyrelsen personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs inom ramen för EKR:s verksamhet. Läs mer om kommunens behandling av personuppgifter här. 

 Järfälla kommun

www.jarfalla.se
08- 580 285 00

Lidingö

Elnät

Elnätet i kommunen sköts av Ellevio.

Fjärrvärme

Fjärrvärmen i kommunen sköts av Stockholm Exergi.

Anmälan av värmepump

När du ska installera en värmepump krävs en skriftlig anmälan till miljö- och stadsbyggnadskontoret. Gör din anmälan senast tre veckor före planerad installation. Anmälan gäller för bergvärme, ytjordvärme, grundvattenvärme och ytvattenvärme. Ska du installera en luftvärmepump krävs ingen anmälan.

Mer information om anmälan – Lidingö Stads hemsida

Bygglov och anmälan

Information om bygglov och anmälan – Lidingö Stads hemsida

Solenergi

Bygglov kan behövas för installation av solpaneler. Läs mer: Lidingö Stads hemsida.

Kaminer och pannor

Vid installation av ny eldstad eller braskamin ska du göra en bygganmälan till miljö- och stadsbyggnadskontoret före installationen. Mer info: Lidingö Stads hemsida.

Oljecistern

Information om anmälan och avanmälan – Lidingö Stads hemsida

Brandskydd

Information om utövare av sotning och brandskyddskontroll: Storstockholms brandförvars hemsida.

Behandling av personuppgifter

Alla nämnder som samverkar för regional energi- och klimatrådgivning (EKR) i Stockholms län är tillsammans gemensamt personuppgiftsansvariga. Inom EKR-samarbetet behandlar vi dina personuppgifter för att kunna informera om energi- och klimatfrågor och kunna erbjuda medborgare, föreningar och företag service och rådgivning inom dessa områden. All skriftlig kommunikation med oss blir allmän handling och kan komma att diarieföras, lämnas ut till andra och arkiveras.

I Lidingö stad är Miljö- och stadsbyggnadsnämnden personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs inom ramen för EKR:s verksamhet. Läs mer om hur kommunen hanterar personuppgifter här. 

Lidingö Stad

www.lidingo.se/energirådgivning
08-731 30 00

Nacka

Elnät

Elnätet inom Saltsjö Boo sköts av Boo Energi.

Elnätet inom Sicklaön, Älta och Saltsjöbaden sköts av Nacka Energi.

Fjärrvärme

Fjärrvärmenätet i Älta och Fisksätra ägs av Vattenfall.

Fjärrvärmenätet på Sicklaön och Saltsjö Boo ägs av Stockholm Exergi.

Anmälan av värmepump

Installation av bergvärme-, ytvattenvärme- och jordvärmepump ska anmälas i förväg till kommunen. Handläggningstiden kan ta tre veckor.

Information om anmälan – Nacka kommuns hemsida

Bygglov och anmälan

Information om bygglov och anmälan – Nacka kommuns hemsida

Solenergi

Normalt behövs inget bygglov för solceller som ska installeras tätt mot taket på en- och tvåbostadshus. Däremot krävs bygglov om de ska installeras på en ställning.

Kaminer och pannor

Inför installation av pannor och kamin behövs bygganmälan. Kontakta kommunen i god tid innan installation.

Oljecistern

Information om anmälan och avanmälan – Nacka kommuns hemsida

Brandskydd

I bostäder ska sotning och brandskyddskontroll genomföras för alla fasta förbränningsanläggningar. Undantag om anläggningen uteslutande är inrättad för eldning av gas. Nacka kommun har upphandlat sotare för rengöring och brandskyddskontroll.

Behandling av personuppgifter

Alla nämnder som samverkar för regional energi- och klimatrådgivning (EKR) i Stockholms län är tillsammans gemensamt personuppgiftsansvariga. Inom EKR-samarbetet behandlar vi dina personuppgifter för att kunna informera om energi- och klimatfrågor och kunna erbjuda medborgare, föreningar och företag service och rådgivning inom dessa områden. All skriftlig kommunikation med oss blir allmän handling och kan komma att diarieföras, lämnas ut till andra och arkiveras.

I Nacka kommun är Miljö- och stadsbyggnadsnämnden personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs inom ramen för EKR:s verksamhet. Läs mer om kommunens behandling av personuppgifter här. 

Nacka kommun

www.nacka.se
08 – 718 80 00

Norrtälje

Elnät

Elnätet i kommunen sköts av Norrtälje Energi AB och Vattenfall.

Fjärrvärme

Fjärrvärmenätet i Norrtälje, Rimbo och Hallstavik sköts av Norrtälje Energi AB.

Anmälan av värmepump

Om du ska installera en bergvärmepump, jordvärmepump eller sjövärmepump, eller ändra befintlig anläggning, måste du först lämna in en anmälan.

Information om anmälan – Norrtälje kommuns hemsida

Bygglov och anmälan

Information om bygglov och anmälan – Norrtälje kommuns hemsida

Solenergi

För en- och tvåbostadshus och fritidshus krävs det inte bygglov för att sätta upp solceller, förutsatt att de placeras tätt mot taket på byggnaden. Om din fastighet ligger utanför ett detaljplanerat område krävs det inte heller något bygglov.

Information om bygglov för solpaneler – Norrtälje kommuns hemsida

Kaminer och pannor

Installation av en eldstad eller rökkanal kräver en anmälan.

Information om anmälan – Norrtälje kommuns hemsida

Oljecistern

Information om anmälan och avanmälan – Norrtälje kommuns hemsida

Brandskydd

Information om brandskydd – Norrtälje kommuns hemsida

Behandling av personuppgifter

Alla nämnder som samverkar för regional energi- och klimatrådgivning (EKR) i Stockholms län är tillsammans gemensamt personuppgiftsansvariga. Inom EKR-samarbetet behandlar vi dina personuppgifter för att kunna informera om energi- och klimatfrågor och kunna erbjuda medborgare, föreningar och företag service och rådgivning inom dessa områden. All skriftlig kommunikation med oss blir allmän handling och kan komma att diarieföras, lämnas ut till andra och arkiveras.

I Norrtälje är Kommunstyrelsen personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs inom ramen för EKR:s verksamhet. Läs mer om hur kommunen hanterar personuppgifter här. 

Norrtälje kommun

www.norrtalje.se
0176-710 00

Lokal energi- och klimatrådgivare

Kontaktuppgifter till din lokala klimat- och energirådgivare

Nykvarn

Elnät

Elnätet i kommunen sköts av Telge Nät.

Fjärrvärme

Fjärrvärmen i kommunen sköts av Telge Nät.

Anmälan av värmepump

Vid installation av en anläggning för bergvärme, ytjordvärme, ytvattenvärme eller grundvattenvärme krävs anmälan.

Information om anmälan – Nykvarn kommuns hemsida

Bygglov och anmälan

Information om bygglov och anmälan – Nykvarn kommuns hemsida

Solenergi

Solfångare på tak eller vägg påverkar avsevärt byggnaders yttre utseende. Normalt behövs inte bygglov när solcellerna ligger tätt mot taket på en- och tvåbostadshus. Om du däremot sätter en ställning på huset där solcellerna placeras, krävs lov.

Kaminer och pannor

Vid installation av eldstäder krävs en anmälan till samhällsbyggnadsavdelningen.

Information om anmälan – Nykvarn kommuns hemsida 

Brandskyddskontroll

Kontroll vid installation av kamin/bränslepanna: Kringelsotaren.

Behandling av personuppgifter

Alla nämnder som samverkar för regional energi- och klimatrådgivning (EKR) i Stockholms län är tillsammans gemensamt personuppgiftsansvariga. Inom EKR-samarbetet behandlar vi dina personuppgifter för att kunna informera om energi- och klimatfrågor och kunna erbjuda medborgare, föreningar och företag service och rådgivning inom dessa områden. All skriftlig kommunikation med oss blir allmän handling och kan komma att diarieföras, lämnas ut till andra och arkiveras.

I Nykvarn är Kommunstyrelsen personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs inom ramen för EKR:s verksamhet. Läs mer  om kommunens behandling av personuppgifter här. 

Nykvarns kommun

www.nykvarn.se
08-555 010 00

Nynäshamn

Elnät

Elnätet i kommunen sköts av Ellevio.

Fjärrvärme

Fjärrvärmen i kommunen sköts av Adven (tidigare värmevärden).

Anmälan av värmepump

Vid installation av värmepump som utvinner värme ur jord, berg, yt- och grundvatten behövs tillstånd. Inom vattenskyddsområden tillåts inte värmepumpar. Luftvärmepumpar behöver inte anmälas.

Information om tillstånd – Södertörns hälsoskyddsförbunds hemsida

Bygglov och anmälan

Information om bygglov och anmälan – Nynäshamn kommuns hemsida

Solenergi

Normalt behövs inte bygglov när solcellerna ligger tätt mot taket på en- och tvåbostadshus. Om du däremot sätter solcellerna på en ställning så krävs det bygglov. Större paneler eller paneler på kulturhistoriskt värdefulla byggnader kräver också bygglov.

Information om solceller och solfångare – Nynäshamns kommuns hemsida

Kaminer och pannor

Vid installation av eldstad krävs anmälan.

Information om anmälan – Nynäshamn kommuns hemsida

Brandskydd

Sotning och kontroll vid installation av kamin/bränslepanna: Kontakta kommunens skorstensfejarmästare.

Kommunens skorstensfejarmästare – Din sotare

Behandling av personuppgifter

Alla nämnder som samverkar för regional energi- och klimatrådgivning (EKR) i Stockholms län är tillsammans gemensamt personuppgiftsansvariga. Inom EKR-samarbetet behandlar vi dina personuppgifter för att kunna informera om energi- och klimatfrågor och kunna erbjuda medborgare, föreningar och företag service och rådgivning inom dessa områden. All skriftlig kommunikation med oss blir allmän handling och kan komma att diarieföras, lämnas ut till andra och arkiveras.

I Nynäshamns kommun är Kommunstyrelsen personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs inom ramen för EKR:s verksamhet. Läs mer  om kommunens behandling av personuppgifter här. 

Nynäshamns kommun

www.nynashamn.se
08 – 520 680 00

Salem

Elnät

Elnätet i kommunen sköts av Vattenfall.

Fjärrvärme

Fjärrvärmen i kommunen sköts av Södertörns Fjärrvärme AB.

Anmälan av värmepump

Att installera en värmepumpsanläggning för uttag av värme från berg, vatten eller jord är anmälningspliktigt.

Information om anmälan – Salem kommuns hemsida

Bygglov och anmälan

Information om bygglov och anmälan – Salem kommuns hemsida

Solenergi

För installation av solpaneler på en- och tvåbostadshus behövs inte bygglov om solpanelerna ligger tätt mot taket och följer taklutningen.

Kaminer och pannor

Vid installation av eldstad krävs anmälan.

Information om anmälan – Salem kommuns hemsida

Brandskydd

Kontroll vid installation av kamin/bränslepanna, kontakta Botkyra-Salem sotningsdistrikt.

Konsumentvägledning

Information om konsumentvägledning – Salem kommuns hemsida

Behandling av personuppgifter

Alla nämnder som samverkar för regional energi- och klimatrådgivning (EKR) i Stockholms län är tillsammans gemensamt personuppgiftsansvariga. Inom EKR-samarbetet behandlar vi dina personuppgifter för att kunna informera om energi- och klimatfrågor och kunna erbjuda medborgare, föreningar och företag service och rådgivning inom dessa områden. All skriftlig kommunikation med oss blir allmän handling och kan komma att diarieföras, lämnas ut till andra och arkiveras.

I Salems kommun är Kommunstyrelsen personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs inom ramen för EKR:s verksamhet. Läs mer  om kommunens behandling av personuppgifter här. 

Salems kommun

www.salem.se
08-532 598 00

Sigtuna

Elnät

Olika delar av elnätet i kommunen sköts av Vattenfall och Fortum.

Fjärrvärme

Fjärrvärmen i kommunen sköts av Stockholm Exergi.

Anmälan av värmepump

För installation av en värmepumpanläggning som tar värme från berg, mark, ytvatten eller grundvatten krävs ett tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden, eller en anmälan om miljöfarlig verksamhet vid effekt över 10 MW.

Information om tillstånd och anmälan – Sigtuna kommuns hemsida

Bygglov och anmälan

Information om bygglov och anmälan – Sigtuna kommuns hemsida

Solenergi

För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader inom ett område med detaljplan krävs det inte bygglov för att montera solceller på taket, om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Solfångare som placeras på verksamhet, industri eller flerbostadshus kräver bygglov.

Kaminer och pannor

Vid installation eller väsentlig ändring av eldstad och/eller rökkanal krävs en anmälan. Om rökkanalen ska dras på utsidan av fasaden krävs även bygglov.

Information om anmälan – Sigtuna kommuns hemsida

Oljecistern

Information om anmälan och avanmälan – Sigtuna kommuns hemsida

Brandskydd

Kontroll vid installation av kamin/bränslepanna, kontakta Sigtuna Sotningsdistrikt, Åke Huss AB.

Konsumentvägledning

Information om konsumentvägledning – Sigtuna kommuns hemsida

Behandling av personuppgifter

Alla nämnder som samverkar för regional energi- och klimatrådgivning (EKR) i Stockholms län är tillsammans gemensamt personuppgiftsansvariga. Inom EKR-samarbetet behandlar vi dina personuppgifter för att kunna informera om energi- och klimatfrågor och kunna erbjuda medborgare, föreningar och företag service och rådgivning inom dessa områden. All skriftlig kommunikation med oss blir allmän handling och kan komma att diarieföras, lämnas ut till andra och arkiveras.

I Sigtuna kommun är Kommunstyrelsen personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs inom ramen för EKR:s verksamhet. Läs mer om kommunens behandling av personuppgifter här. 

Sigtuna kommun

www.sigtuna.se
08-591 260 00

Sollentuna

Elnät

Elnätet i kommunen sköts av Sollentuna Energi & Miljö.

Fjärrvärme

Fjärrvärmen i kommunen sköts av Sollentuna Energi & Miljö.

Anmälan av värmepump

Om du ska installera en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, berg, ytvatten eller grundvatten, måste du anmäla det till miljö- och byggnadskontoret.

Information om anmälan – Sollentuna kommuns hemsida

Bygglov och anmälan

Information om bygglov och anmälan – Sollentuna kommuns hemsida

Solenergi

Solceller eller paneler som är väl integrerade med byggnadens arkitektur kan vara bygglovsbefriade men det är bygglovsenheten som avgör detta. Skicka in ett förslag till bygglovsenheten. Om bygglov inte behövs får du ett meddelande om detta och det kostar inget.

Pannor och kaminer

Om du vill installera en ny eldstad, exempelvis braskamin eller öppen spis, och skorsten eller rökkanal, måste du göra en anmälan till bygglovsenheten.

Information om anmälan – Sollentuna kommuns hemsida

Oljecistern

Information om avanmälan – Sollentuna kommuns hemsida

Brandskydd

Information om eldning – Sollentuna kommuns hemsida

Konsumentvägledning

Information om konsumentvägledningen – Sollentuna kommuns hemsida

Behandling av personuppgifter

Alla nämnder som samverkar för regional energi- och klimatrådgivning (EKR) i Stockholms län är tillsammans gemensamt personuppgiftsansvariga. Inom EKR-samarbetet behandlar vi dina personuppgifter för att kunna informera om energi- och klimatfrågor och kunna erbjuda medborgare, föreningar och företag service och rådgivning inom dessa områden. All skriftlig kommunikation med oss blir allmän handling och kan komma att diarieföras, lämnas ut till andra och arkiveras.

I Sollentuna kommun är Miljö- och klimatnämnden personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs inom ramen för EKR:s verksamhet. Läs mer om kommunens behandling av personuppgifter här. 

Sollentuna kommun

www.sollentuna.se/
08-579 210 00

Solna

Klimat- och miljöarbete

Information om kommunens miljö- och klimatarbete

Elnät

Elnätet i kommunen sköts av Vattenfall.

Fjärrvärme

Fjärrvärme och fjärrkyla i kommunen sköts av Norrenergi.

Anmälan av värmepump

För installation av en värmepumpanläggning som tar värme från berg, mark, ytvatten eller grundvatten krävs ett tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden innan arbetet med installationen kan påbörjas.

Infomation om anmälan och tillstånd – Solna stads hemsida

Bygglov och anmälan

Information om bygglov och anmälan – Solna stads hemsida

Solenergi

Information om solceller, solpaneler, solfångare

Kaminer och pannor

Före installation av eldstad ska en bygganmälan göras till stadsbyggnadsnämnden.

Kamin eller annan eldstad – Solna stads hemsida

Oljecistern

Cistern – Solna stads hemsida

Brandskydd

Kontroll vid installation av kamin/bränslepanna, kontakta Storstockholms brandförsvar.

Behandling av personuppgifter

Alla nämnder som samverkar för regional energi- och klimatrådgivning (EKR) i Stockholms län är tillsammans gemensamt personuppgiftsansvariga. Inom EKR-samarbetet behandlar vi dina personuppgifter för att kunna informera om energi- och klimatfrågor och kunna erbjuda medborgare, föreningar och företag service och rådgivning inom dessa områden. All skriftlig kommunikation med oss blir allmän handling och kan komma att diarieföras, lämnas ut till andra och arkiveras.

I Solna kommun är Miljö- och hälsoskyddsnämnden personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs inom ramen för EKR:s verksamhet. Läs mer om kommunens behandling av personuppgifter här. 

Solna stad

www.solna.se
08-746 10 00

Stockholm

Elnät

Elnätet i kommunen sköts av Ellevio.

Fjärrvärme

Fjärrvärmen i kommunen sköts av Stockholm exergi

Anmälan av värmepump

Du måste ansöka om och vänta på att få ett skriftligt tillstånd innan du börjar borra för att installera en berg-, jord-, grundvatten- eller sjövärmepump. För installation av luftvärmepump behöver du inte söka tillstånd eller göra en anmälan, men det kan i vissa fall behövas bygglov.

Information om anmälan – Stockholms stads hemsida

Bygglov och anmälan

Information om bygglov och anmälan – Stockholms stads hemsida

Solenergi

Om du vill installera solceller eller solfångare så kan du behöva söka bygglov eller göra en anmälan innan du påbörjar din installation.

Information om regler kring solpaneler – Stockholms stads hemsida

Pannor och kaminer

Du kan behöva bygglov eller bygganmälan för ny eldstad, ny skorsten eller väsentlig ombyggnad av skorsten.

Information om lov och anmälan – Stockholms stads hemsida

Mer om Stockholms Stads klimatarbete

Stockholms Stad – Klimat

Behandling av personuppgifter

Alla nämnder som samverkar för regional energi- och klimatrådgivning (EKR) i Stockholms län är tillsammans gemensamt personuppgiftsansvariga. Inom EKR-samarbetet behandlar vi dina personuppgifter för att kunna informera om energi- och klimatfrågor och kunna erbjuda medborgare, föreningar och företag service och rådgivning inom dessa områden. All skriftlig kommunikation med oss blir allmän handling och kan komma att diarieföras, lämnas ut till andra och arkiveras.

I Stockholms stad är Miljö- och hälsoskyddsnämnden personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs inom ramen för EKR:s verksamhet. Läs mer  om kommunens behandling av personuppgifter här. 

Sundbyberg

Klimat- och miljöarbete

Information om kommunens klimatarbete

Elnät

Elnätet i kommunen sköts av Vattenfall.

Fjärrvärme

Fjärrvärmen i kommunen sköts av Norrenergi.

Anmälan av värmepump

Värmepumpar som tar upp värme från mark eller vatten måste anmälas till byggnads- och tillståndsnämnden.

Information om anmälan – Sundbyberg kommuns hemsida

Eldstad

Eldstäder är anmälningspliktiga åtgärder. Kontakta bygglovsavdelningen för mer information.

Solenergi

Bygglov kan krävas för solpaneler, detta bedöms från fall till fall. Mer info: Sundbyberg kommuns hemsida.

Bygglov och anmälan

Information om bygglov och anmälan – Sundbyberg kommuns hemsida

Konsumentvägledning

Information om konsumentvägledningen – Sundbyberg kommuns hemsida

Behandling av personuppgifter

Alla nämnder som samverkar för regional energi- och klimatrådgivning (EKR) i Stockholms län är tillsammans gemensamt personuppgiftsansvariga. Inom EKR-samarbetet behandlar vi dina personuppgifter för att kunna informera om energi- och klimatfrågor och kunna erbjuda medborgare, föreningar och företag service och rådgivning inom dessa områden. All skriftlig kommunikation med oss blir allmän handling och kan komma att diarieföras, lämnas ut till andra och arkiveras.

I Sundbyberg kommun är Kommunstyrelsen personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs inom ramen för EKR:s verksamhet. Läs mer om kommunens behandling av personuppgifter här. 

Sundbybergs stad

www.sundbyberg.se
08-706 80 00

Södertälje

Elnät

Elnätet i kommunen sköts av Telge Nät.

Fjärrvärme

Fjärrvärmen i kommunen sköts av Telge Nät.

Anmälan av värmepump

För en värmepumpsanläggning som utnyttjar bergvärme, jordvärme eller ytvattenvärme behövs ett tillstånd som söks hos miljökontoret. För luftvärmepumpar behövs inget tillstånd.

Tillstånd värmepumpar – Södertälje kommuns hemsida

Bygglov och anmälan

Information om bygglov och anmälan – Södertälje kommuns hemsida

Solenergi

För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader är solpaneler inte bygglovspliktigt, men bara om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Det kan vara svårt att själv bedöma om en byggnads eller områdes karaktär väsentligt ändras så en bra regel är att höra med kommunen innan man sätter igång.

Kaminer och pannor

Vid installation eller ändring av eldstad eller rökkanal måste du göra en anmälan till samhällsbyggnadskontoret.

Bygglov och anmälan – Södertälje kommuns hemsida

Oljecistern

För mer information – ring Södertälje kommuns kontaktcenter: 08-523 010 00

Brandskydd

Kontroll vid installation av kamin/bränslepanna, kontakta Kringelsotaren.

Konsumentvägledning

Information om konsumentvägledningen – Södertälje kommuns hemsida

Behandling av personuppgifter

Alla nämnder som samverkar för regional energi- och klimatrådgivning (EKR) i Stockholms län är tillsammans gemensamt personuppgiftsansvariga. Inom EKR-samarbetet behandlar vi dina personuppgifter för att kunna informera om energi- och klimatfrågor och kunna erbjuda medborgare, föreningar och företag service och rådgivning inom dessa områden. All skriftlig kommunikation med oss blir allmän handling och kan komma att diarieföras, lämnas ut till andra och arkiveras.

I Södertälje kommun är Kommunstyrelsen personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs inom ramen för EKR:s verksamhet. Läs mer om kommunens behandling av personuppgifter här. 

Södertälje kommun

www.sodertalje.se
08-523 010 00

Tyresö

Besök

Boende i Tyresö kan besöka kommunens lokala energirådgivare på plats i kommunhuset.

Besökstid: Tisdagar kl. 9:00-12:00.
Besöksadress: Servicecenter, Marknadsgränd 2, Tyresö centrum

Ring 08-29 11 29 eller maila info@energiradgivningen.se för att boka tid.

Elnät

Elnätet i kommunen sköts av Vattenfall.

Fjärrvärme

Fjärrvärmen i kommunen kommunen sköts av Vattenfall.

Anmälan av värmepump

Ska du skaffa värmepump för berg, mark, grund- eller ytvatten, anmäler du detta till Södertörns miljö- & hälsoskyddsförbund innan installationen påbörjas.

Information om anmälan – Södertörns miljö- & hälsoskyddsförbund 

Bygglov och anmälan

Information om bygglov och anmälan – Tyresö kommuns hemsida

Kaminer och pannor

Installation eller ändring av eldstad eller rökkanal kräver bygganmälan.

Information om anmälan – Tyresö kommuns hemsida

Solpaneler

Solfångare på tak eller vägg som avsevärt påverkar byggnaders yttre utseende kräver bygglov inom detaljplanelagt område. En tumregel kan vara att solfångare med en yta mindre än 10 kvm inte kräver bygglov då de inte påverkar byggnadens utseende avsevärt.

Information om solceller – Tyresö kommuns hemsida 

Konsumentvägledning

Information om konsumentvägledning – Tyresö kommuns hemsida

Brandskydd

Sotning och kontroll vid installation av kamin/bränslepanna, kontakta Tyresö sotningsdistrikt.

Behandling av personuppgifter

Alla nämnder som samverkar för regional energi- och klimatrådgivning (EKR) i Stockholms län är tillsammans gemensamt personuppgiftsansvariga. Inom EKR-samarbetet behandlar vi dina personuppgifter för att kunna informera om energi- och klimatfrågor och kunna erbjuda medborgare, föreningar och företag service och rådgivning inom dessa områden. All skriftlig kommunikation med oss blir allmän handling och kan komma att diarieföras, lämnas ut till andra och arkiveras.

I Tyresö kommun är Kommunstyrelsen personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs inom ramen för EKR:s verksamhet. Läs mer om hur kommunen hanterar personuppgifter här. 

Tyresö kommun

www.tyresö.se
08-578 291 00

Täby

Elnät

Elnätet i kommunen sköts av Ellevio AB.

Fjärrvärme

I Täby finns två delvis parallella fjärrvärmenät. Det ena ägs av Stockholm Exergi och det kommunala nätbolaget Täby Miljövärme AB.

Information om fjärrvärme – Täby kommuns hemsida

Anmälan av värmepump

Du måste söka tillstånd för berg-, jord- och vattenvärmepumpar.

Information om tillstånd – Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontors hemsida

Bygglov och anmälan

Information om bygglov och anmälan – Täby kommuns hemsida

Solenergi

Solpaneler som placeras på en- och tvåbostadshus och på därtill tillhörande komplementbyggnader är normalt sett inte bygglovspliktiga. Det kan dock krävas bygglov om de placeras på en byggnad som omfattas av kulturhistoriska skyddsbestämmelser, eller om byggnadens eller områdets karaktär ändras väsentligt.

Information om solceller och solfångare – Täby kommuns hemsida

Pannor och kaminer

Om du vill installera en ny eldstad, braskamin, öppen spis och/eller skorsten/rökkanal ska du göra en anmälan till Bygglovsenheten. Detta gäller också om du installerar eller byter braskassett och/eller spisinsats som kan leda till ändrade eldningsförhållanden och rökgastemperaturer eller annan förändring av eldstadens funktion.

Information om eldning, installation eller ändring – Täby kommuns hemsida

Oljecistern

Information om regler och riktlinjer – Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontors hemsida

Konsumentrådgivning

Information om konsumentvägledning – Täby kommuns hemsida

Behandling av personuppgifter

Alla nämnder som samverkar för regional energi- och klimatrådgivning (EKR) i Stockholms län är tillsammans gemensamt personuppgiftsansvariga. Inom EKR-samarbetet behandlar vi dina personuppgifter för att kunna informera om energi- och klimatfrågor och kunna erbjuda medborgare, föreningar och företag service och rådgivning inom dessa områden. All skriftlig kommunikation med oss blir allmän handling och kan komma att diarieföras, lämnas ut till andra och arkiveras.

I Täby kommun är Kommunstyrelsen personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs inom ramen för EKR:s verksamhet. Läs mer om kommunens behandling av personuppgifter här. 

Täby kommun

www.taby.se
08-55 55 90 00

Upplands väsby

Elnät

Elnätet i kommunen sköts av E.ON.

Fjärrvärme

Fjärrvärmen i kommunen sköts av Stockholm Exergi

Tillstånd för värmepump

Om du planerar att installera värmepump för mark, grund- eller ytvatten är det viktigt att du i god tid i förväg anmäler den planerade installationen till miljö- och hälsoskyddskontoret. En handläggningsavgift tas ut för hantering av ansökan, även om den avslås.

Ansök om tillstånd

Borrhålsregister över bergvärme finns inom skyddsområde för Hammarby Reservvattentäkt. Frågor om detta besvaras av Maria Wallström.

Bygglov och anmälan

Information om bygglov och anmälan – Upplands Väsby kommuns hemsida

Solenergi

Normalt behövs inte bygglov när solpanelerna ligger tätt mot taket på en- och tvåbostadshus. Större paneler eller paneler på kulturhistoriskt värdefulla byggnader kan kräva lov.

Kaminer och pannor

För installation av ny eldstad krävs bygganmälan.

Information om kaminer och eldstäder

Anmälan eldstad

Oljecisterner

Anmälan om installation och cistern ur bruk

Konsumentrådgivning

Information om konsumentrådgivning – Upplands Väsby kommuns hemsida

Behandling av personuppgifter

Alla nämnder som samverkar för regional energi- och klimatrådgivning (EKR) i Stockholms län är tillsammans gemensamt personuppgiftsansvariga. Inom EKR-samarbetet behandlar vi dina personuppgifter för att kunna informera om energi- och klimatfrågor och kunna erbjuda medborgare, föreningar och företag service och rådgivning inom dessa områden. All skriftlig kommunikation med oss blir allmän handling och kan komma att diarieföras, lämnas ut till andra och arkiveras.

I Upplands väsby kommun är Kommunstyrelsen personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs inom ramen för EKR:s verksamhet. Läs mer om kommunens behandling av personuppgifter här. 

Upplands Väsby kommun

www.upplandsvasby.se
08-590 970 00

Upplands-Bro

Elnät

Elnätet i kommunen sköts av E.ON.

Fjärrvärme

Fjärrvärmen i kommunen sköts av E.ON.

Anmälan av värmepump

Planerar du att installera en jord-, sjö- eller bergvärmepump måste du först ansöka om och få tillstånd av bygg- och miljönämnden.

Information om tillstånd – Upplands-Bro kommuns hemsida

Bygglov och anmälan

Information om bygglov och anmälan – Upplands-Bro kommuns hemsida

Solenergi

På en- och tvåbostadshus inom detaljplan krävs inte bygglov för solpaneler anordnas om:

  • solfångarna upptar en yta om max 12 kvm
  • de placeras nära och i samma lutning som takfall eller på vägg
  • de inte placeras närmare än 50 cm från nock, takfot och gavelkant
  • kommunen för ett område som utgör en värdefull miljö inte har bestämt i detaljplanen att särskild hänsyn skall tas till kulturmiljön
  • fastigheten/byggnaden inte är q- eller k-märkt

Information om byggregler – Upplands-Bro kommuns hemsida

Kaminer och pannor

Om du ska installera ny eldstad, ändra befintlig eldstad eller installera en vedeldad bastu inne i en befintlig byggnad måste du göra en anmälan.

Information om anmälan – Upplands-Bro kommuns hemsida

Oljecisterner

Information om oljecistern – Upplands-Bro kommuns hemsida

Brandskydd

Brandkåren Attunda har hand om ärenden som gäller sotning och brandskyddskontroll.

Konsumentvägledning

Information om konsumentvägledning – Upplands-Bro kommuns hemsida

Behandling av personuppgifter

Alla nämnder som samverkar för regional energi- och klimatrådgivning (EKR) i Stockholms län är tillsammans gemensamt personuppgiftsansvariga. Inom EKR-samarbetet behandlar vi dina personuppgifter för att kunna informera om energi- och klimatfrågor och kunna erbjuda medborgare, föreningar och företag service och rådgivning inom dessa områden. All skriftlig kommunikation med oss blir allmän handling och kan komma att diarieföras, lämnas ut till andra och arkiveras.

I Upplands-Bro kommun är Kommunstyrelsen personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs inom ramen för EKR:s verksamhet. Läs mer om kommunens behandling av personuppgifter här. 

Upplands-Bro kommun

www.upplands-bro.se
08 – 581 690 00

Vallentuna

Elnät

Elnätet i kommunen sköts av Ellevio.

Fjärrvärme

Fjärrvärmenätet i Vallentuna driftas av E.ON.

Anmälan av värmepump

Du måste ansöka om att installera berg-, jord- och vattenvärmepump.

Information om anmälan – Vallentuna kommuns hemsida

Bygglov och anmälan

Information om bygglov och anmälan – Vallentuna kommuns hemsida

Solenergi

Solpaneler som placeras på en- och tvåbostadshus och därtill tillhörande komplementbyggnader är normalt sett inte bygglovpliktiga. De kan dock kräva bygglov om de placeras på en byggnad som omfattas av kulturhistoriska skyddsbestämmelser, eller om byggnadens eller områdets karaktär ändras väsentligt.

Mer information om solceller och solfångare – Vallentuna kommuns hemsida

Pannor och kaminer

När du installerar en eldstad, till exempel en braskamin, kakelugn, panna eller braskassett krävs en anmälan. Det gäller också om du byter eldstad, från exempelvis kakelugn till braskamin eller omvänt. Bygglov krävs när en ny skorsten ska placeras på fasaden eller då en befintlig utanpåliggande skorsten ska ändras. Mer information – Vallentuna kommuns hemsida

Oljecistern

Information om regler och riktlinjer – Vallentuna kommuns hemsida

Konsumentrådgivning

Information om konsumentvägledning – Vallentuna kommuns hemsida

Behandling av personuppgifter

Alla nämnder som samverkar för regional energi- och klimatrådgivning (EKR) i Stockholms län är tillsammans gemensamt personuppgiftsansvariga. Inom EKR-samarbetet behandlar vi dina personuppgifter för att kunna informera om energi- och klimatfrågor och kunna erbjuda medborgare, föreningar och företag service och rådgivning inom dessa områden. All skriftlig kommunikation med oss blir allmän handling och kan komma att diarieföras, lämnas ut till andra och arkiveras.

I Vallentuna kommun är Kommunstyrelsen personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs inom ramen för EKR:s verksamhet. Läs mer om kommunens behandling av personuppgifter här. 

Vallentuna kommun

www.vallentuna.se
kommun@vallentuna.se
08-58 78 50 00

Vaxholm

Elnät

Elnätet i kommunen sköts av E.ON.

Fjärrvärme

Fjärrvärmen i kommunen sköts av Adven Energilösningar AB.

Anmälan av värmepump

I Vaxholms stad måste du söka tillstånd för berg-, jord- och vattenvärmepumpar. Tillståndet söks hos Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH).

Bygglov och anmälan

Information om bygglov och anmälan – Vaxholm kommuns hemsida

Solenergi

Bedömning sker från fall till fall. Då bygglov kan krävas bör fastighetsägaren skicka in bilder och information på de tänkta ändringarna till bygglovsavdelningen för bedömning.

Information om solenergi – Vaxholm kommuns hemsida

Kaminer och pannor

Om du vill installera en ny eldstad, braskamin, öppen spis, kakelugn, vedeldad bastu och/eller skorsten/rökkanal, ska du göra en anmälan till stadsbyggnadsförvaltningen. Det gäller också om du installerar en braskasett eller spisinsats i din befintliga öppna spis.

Information om anmälan – Vaxholm kommuns hemsida

Oljecistern

Information om oljecisterner – Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH)

Brandskydd

Kontroll vid installation av kamin/bränslepanna: Sotningsdistrikt Vaxholm-Österåker. Information och anvisningar om eldning finns hos Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH).

Konsumentvägledning

Information om konsumentvägledning – Vaxholm kommuns hemsida

Energi

Information om energi – Vaxholm kommuns hemsida

Behandling av personuppgifter

Alla nämnder som samverkar för regional energi- och klimatrådgivning (EKR) i Stockholms län är tillsammans gemensamt personuppgiftsansvariga. Inom EKR-samarbetet behandlar vi dina personuppgifter för att kunna informera om energi- och klimatfrågor och kunna erbjuda medborgare, föreningar och företag service och rådgivning inom dessa områden. All skriftlig kommunikation med oss blir allmän handling och kan komma att diarieföras, lämnas ut till andra och arkiveras.

I Vaxholms kommun är Kommunstyrelsen personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs inom ramen för EKR:s verksamhet. Läs mer om kommunens behandling av personuppgifter här. 

Vaxholms stad

www.vaxholm.se
08-541 708 00

Värmdö

Elnät

Elnätet i kommunen sköts av Vattenfall.

Fjärrvärme

Fjärrvärmen i kommunen sköts av Vattenfall.

Anmälan av värmepump

Installation av berg-, jord- och ytvattenvärme kräver tillstånd hos bygg- och miljöavdelningen på kommunen.

Information om ansökan – Värmdö kommuns hemsida

Bygglov och anmälan

Information om bygglov och anmälan – Värmdö kommuns hemsida

Solenergi

För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader krävs inte bygglov för solpaneler om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Information om solenergi – Värmdö kommuns hemsida

Kaminer och eldstäder

Vid installation eller ändring av en eldstad och rökkanal krävs en anmälan till bygg- och miljöavdelningen.

Information om kaminer och eldstäder – Värmdö kommuns hemsida

Oljecisterner

Anmälan och avanmälan om oljecistern ska göras till bygg- och miljöavdelningen.

Information om olja – Värmdö kommuns hemsida

Brandskydd

Räddningstjänsten i Värmdö ingår i Storstockholms brandskyddsförsvar.

Information om brandskydd och sotning – Värmdö kommuns hemsida

Konsumentvägledning

Inför ett köp, eller om du är missnöjd efter ett köp, kan du få opartisk och kostnadsfri rådgivning av en konsumentvägledare. Värmdö kommun samarbetar med Nacka kommun och du kan ringa till deras konsumentvägledare direkt.

Information om konsumentvägledning – Värmdö kommuns hemsida

Värmdö kommun

www.varmdo.se
08-570 470 00

Österåker

Elnät

Elnätet i kommunen sköts av E.ON.

Fjärrvärme

Fjärrvärmen i kommunen sköts av E.ON.

Anmälan av värmepump

Anmälan av berg-, jord- eller sjövärmepump görs till miljö- och hälsoskyddsenheten. Bor du inom ett vattenskyddsområde krävs det tillstånd. Anmälningsplikten gäller inte för värmepumpar som använder luft som värmekälla.

Information om värmepumpar – Österåker kommuns hemsida

Bygglov och anmälan

Information om bygglov och anmälan – Österåker kommuns hemsida

Solenergi

Solpaneler på fasaden eller taket på en byggnad kan kräva bygglov.

Information om solenergi – Österåker kommuns hemsida

Kaminer och eldstäder

Vid installation av en ny eldstad (braskamin, öppen spis, etc.) och/eller skorsten/rökkanal ska du göra en anmälan till bygglovenheten. Detta gäller även om du installerar en braskasett eller en spisinsats i din befintliga öppna spis samt vid byte av eldstad till en ny som kräver murningsarbete, väger tyngre eller som har ett annat bränsleslag.

Information om kaminer och eldstäder – Östråker kommuns hemsida

Brandskydd

Storstockholms Brandförsvar ansvarar för sotningen i Österåkers kommun.

Information om brandskydd och sotning – Österåker kommuns hemsida

Budget- och skuldrådgivning

Information om budget- och skuldrådgivning- Österåker kommuns hemsida

Behandling av personuppgifter

Alla nämnder som samverkar för regional energi- och klimatrådgivning (EKR) i Stockholms län är tillsammans gemensamt personuppgiftsansvariga. Inom EKR-samarbetet behandlar vi dina personuppgifter för att kunna informera om energi- och klimatfrågor och kunna erbjuda medborgare, föreningar och företag service och rådgivning inom dessa områden. All skriftlig kommunikation med oss blir allmän handling och kan komma att diarieföras, lämnas ut till andra och arkiveras.

I Österåker kommun är Kommunstyrelsen personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs inom ramen för EKR:s verksamhet. Läs mer om kommunens behandling av personuppgifter här. 

Österåker kommun

www.osteraker.se
08-540 810 00