El och elavtal

Här får du tips inför ditt val av elavtal! Du kan också läsa mer om kapacitet- och effektbrist och vad du kan göra för att bidra till att minska utmaningarna med kapacitets- och effektbristen.

Elavtal i hemmet

I ett svenskt småhus används cirka 6 000 kWh hushållsel. Värmer du huset med el går det åt ännu mer.

Välj elhandelsavtal

Det finns två olika abonnemang som behövs för att få el, ett elhandelsavtal och ett elnätsavtal. Nätavgiften betalar du till den som äger elnätet där du bor. Elen säljs dock på en fri elmarknad vilket gör det möjligt att välja vilket elhandelsbolag du vill ha som elleverantör. Väljer du en annan elleverantör än den som äger nätet kommer du få fakturor från två olika företag. Det är viktigt att välja ett elavtal, gör du inte det så väljer din nätleverantör ett åt dig, vilket ofta inte är särskilt fördelaktigt för dig som konsument. Du vet att din nätleverantör har valt ditt elavtal om det står anvisat avtal eller anvisat pris på din elfaktura.

Fast, rörligt eller timpris?

Du kan antingen teckna ett avtal med rörligt elpris, fast elpris, ett mixavtal eller timprisavtal. Ett rörligt avtal innebär att priset för en kWh kommer att ändras varje månad. Priset som sätts för varje månad är ett genomsnitt av månadens timpriser. Ett fast elavtal innebär att du betalar samma pris för varje kWh under hela den period som avtalet tecknas för, ofta mellan ett till tre år. Det finns även avtal som kombinerar ett fast och rörligt elpris. Sedan 2012 är det också möjligt att teckna ett timprisavtal, då betalar du det elpris som gäller just den tid du använder elen. Med timprisavtal är det fördelaktigt om man kan styra sin elanvändning till de timmar på dygnet då priset är som lägst. Det genomsnittliga totalpriset (inkl. skatter och avgifter) på el som betalas av hushållskunder har tidigare år legat på cirka 1,5 kr/ kWh (SCB, 2019). Under 2022 har vi sett månadspriser på el på uppåt 3-5 kr/kWh, med stor variation beroende på var i Sverige du bor. Om du har elvärme kan du spara ett par tusen kronor genom att byta till ett bättre avtal. Hos Konsumenternas energimarknadsbyrå går det att följa elprisets utveckling.

Vilken leverantör ska jag välja?

Det finns cirka 200 olika elhandelsföretag att välja mellan. Väljer du en ny leverantör ordnar de med all administration för att genomföra bytet. Du måste själv ta reda på vilken leverantör som för tillfället har den billigaste elen. Det finns flera hemsidor, exempelvis Elpriskollen, som tagits fram av Energimarknadsinspektionen, där du kan jämföra avtal från olika elleverantörer.

Om du upplever att ditt elavtal inte lever upp till marknadsföringen eller att du har blivit övertygad till att byta elleverantör på ett tvivelaktigt sätt kan du kontakta Konsumenternas energimarknadsbyrå för råd och hjälp.

Välj miljömärkt el!

Det finns många företag som säljer ursprungsmärkt el av olika slag, du kan exempelvis välja vindkraftsel, vattenkraftsel, förnybar el och kärnkraftsel. När du väljer elavtal, tänk då på hur ditt val av elavtal kan bidra till ett mer hållbart samhälle. Elhandelsbolagen är skyldiga att redovisa hur stora utsläpp den el du använder ger upphov till. Erbjuder ditt elhandelsbolag inte det du söker är det lätt att byta leverantör.

Välj gärna ett avtal med ursprungsmärkning där elen producerats med förnybara energikällor och som är miljömärkt. Du kan också välja att köpa el genom elavtal som märkts med Naturskyddsföreningen Bra miljöval – Naturskyddsföreningen. I energimarknadsinspektionens Elpriskollen visas en grön prick framför de avtal där elen produceras med förnyelsebar energi.

Att välja miljömärkt el ger inte direkt upphov till minskade utsläpp och ökad produktion av grön el eftersom den gröna elen du köper redan har producerats. Däremot kan en ökad efterfrågan från konsumenterna på miljömärkt el motivera producenterna att ställa om sin elproduktion till mer grön el. Ungefär som att ditt val mellan ekologiskt eller konventionellt producerade livsmedel i butiken inte ger en omedelbar minskning av utsläpp eftersom varorna redan producerats. Men du kan motivera lantbrukare att på sikt ställa om till ekologisk odling genom att köpa ekologiska livsmedel.

Är det bra att tvätta på natten?

Om du har timpris och betalar det elpris som gäller just när du använder el kan du spara pengar på att styra om din elanvändning till billigare timmar. Nattens elpriser vara oftast vara lägre är dagspriserna. Har du inte timpris utan ett rörligt eller fast avtal betalar du samma elpris oavsett när du använder dina maskiner.

Genom att minska vår elanvändning hjälper vi varandra i Sverige. När vi använder mindre el, eller flyttar användningen till de tider på dygnet då belastningen på elnätet är lägre, avlastar vi elsystemet. Tillsammans minskar vi då risken för frånkoppling, som orsakas av att användningen överskrider det vi kan producera och importera. Dessutom har en lägre efterfrågan på el vid samma tidpunkt en positiv påverkan på elpriset för oss alla. Vi minskar också behovet av att köpa in fossilproducerad el från kontinenten. 

Kom ihåg att tänka på brandsäkerheten om du använder maskiner nattetid utan uppsyn. 

Elpriskollen

För att jämföra olika elleverantörer kan du ta hjälp av Elpriskollen som drivs av Energimarknadsinspektionen.

Vad har du för säkring?

Ett genomsnittligt småhus, som använder hushållsel men inte värmer huset med el, brukar ha en huvudsäkring på 16 A. Vilken säkring huset har avgör hur mycket el som kan användas vid ett och samma tillfälle. Många känner till att proppen (säkringen) kan gå när för många maskiner är på samtidigt, då har elanvändningen varit större än säkringen klarar av. En god idé för att inte belasta elnätet för mycket är att sprida ut sin elanvändning. I Sverige används mycket el på kvällen när de flesta kommer hem, börjar lagar mat, kanske städar och startar belysning och annan teknik. Genom att exempelvis starta tvättmaskinen vid ett annat tillfälle minskar du effektuttaget både i ditt hus och minskar belastningen på elnätet i stort. 

Installera en effektvakt för att säkra ner

Om du har en säkring på 20 A eller högre, kan du installera en effektvakt som gör det möjligt att sänka ditt effektabonnemang, exempelvis från 20 A till 16 A. Effektvakten ser till att inte säkringen går kalla dagar. Den kontrollerar eleffekten och ser till att exempelvis spis och varmvatten inte värms samtidigt. Det går att välja vilka installationer i huset som ska styras. Investeringskostnaden brukar snabbt betala sig genom det sänkta effektabonnemanget, vilket gör det möjligt att spara 500-800 kr per år.

Hur stor är elens miljöpåverkan?

El ger inte upphov till några utsläpp lokalt där den används, men däremot kan koldioxid och andra miljö- och hälsoskadliga ämnen uppkomma vid produktionen av el. 

Hur mycket utsläpp som sker i samband med elproduktionen beror på hur elen produceras. I Sverige produceras elen till största del av vattenkraft och kärnkraft som inte ger upphov till några växthusgasutsläpp, men internationellt är fossila bränslen dominerande. Eftersom elnäten i norden och till viss del Europa är sammankopplade importerar och exporterar vi el över landsgränserna. Läs mer om sammansättningen av energikällor som används i Sverige på Energimyndighetens hemsida.

Vad menas med effektbrist och kapacitetsbrist?

Har vi brist på el och vad gör vi åt det? Storstockholm är en tillväxtregion med snabb utbyggnad av bostäder, verksamheter och infrastruktur tillsammans med en ökande befolkningsmängd. Samtidigt minskar den lokala elproduktionen och det förväntas ske en ökad elektrifiering av olika verksamheter, exempelvis transportsektorn. Allt detta gör att elbehovet ökar med risken att tillgången på el inte kan tillgodose det ökande behovet. Vi blir alltså fler som vill ha en säker tillgång till el. Men går det?

Effektbrist

Effektbrist innebär att det är brist på el vid en viss tidpunkt, det finns för lite el för de elkrävande aktiviteter som ska ske just nu. Antingen beror det på att efterfrågan på el är extra stor vid ett visst tillfälle eller att produktionen av el är för liten vid ett visst tillfälle. På årsbasis har vi inte brist på el i Sverige men vid vissa tillfällen, exempelvis en mycket kall vintermorgon, kan vi ha effektbrist.

Kapacitetsbrist

Med kapacitetsbrist menas att det är för trångt i nätet vilket leder till att all el inte kommer fram. Det finns alltså tillräckligt mycket el men den når inte fram dit den ska. På vissa platser i Sverige, bland annat Stockholm har vi kapacitetsutmaningar. Stamnätet ska byggas ut men det tar lång tid och under tiden måste vi hjälpas åt för att minska kapacitetsbristen.

Vad kan du som privatperson göra?

För att bidra till att minska våra utmaningar med effekt- och kapacitetsbrist kan alla fundera över sin elanvändning. Här är några konkreta tips på vad du kan göra, på köpet sparar du energi och minskar din klimatpåverkan! 

Energieffektivisera ditt hem:

  • Se över möjligheterna för ett värmesystem som inte är elbaserat alternativt är energieffektivt och går att styra
  • Ha inte många elapparater igång samtidigt
  • Diska och tvätta inte samtidigt
  • Använda eco-programmen på dina disk- och tvättmaskiner. Kom ihåg att endast köra fulla maskiner!
  • Installera smart styrning om du skaffar elbilsladdare
  • Investera i solel, genom att skaffa en egen solelanläggning eller att köpa andelar i solel.