Värmepumpar

En värmepump tar vara på den värme som finns i berggrunden, jorden eller luften och avger den till huset som ska värmas. En värmepump minskar inte byggnadens energibehov men däremot mängden köpt energi, vilket sänker uppvärmningskostnaden.

En värmepump producerar ungefär 2-4 kWh värme för varje kWh el den använder
Värmefaktorn (COP) beskriver hur effektiv värmepumpen är, ju högre desto bättre
En värmepump som producerar 3 kWh värme per kWh el den använder har COP-värdet 3

Vilken värmepump ska jag välja ?

Det finns många olika sorters värmepumpar. Vilken som är bäst beror bland annat på vilka förutsättningar huset har och hur stor husets energianvändning är. De vanligaste värmepumparna är:

 • Berg-, jord-, och sjövärmepumpar: utnyttjar värmen i marken/sjön och används i hus med vattenburet värmesystem. Kräver markarbeten i form av borrning eller rördragning.
 • Frånluftsvärmepump: utnyttjar värmen i husets frånluftssystem. Kan kopplas till ett vattenburet system eller endast varmvattenberedning.
 • Luftvattenvärmepump: utnyttjar värmen i utomhusluften. Används i hus med ett vattenburet system.
 • Luftluftvärmepump: utnyttjar värmen i utomhusluften. Används i hus utan vattenburet system. Värmen avges direkt från värmepumpen till luften.

När du jämför olika värmepumpar ska du jämföra årsvärmefaktorn, SCOP-värdet. Det är värmepumpens genomsnittliga värmefaktor under ett år. Värmefaktorn kallas också verkningsgraden. Värmefaktorn är ett mått på hur mycket värme värmepumpen ger i förhållande till elanvändningen. Ju högre värmefaktor desto bättre. För varje kWh el som värmepumpen behöver för att arbeta producerar den cirka 2-4 kWh värme till huset, vilket innebär att värmefaktorn är mellan 2 och 4.

Läs mer om olika värmepumpar nedan.

Berg- jord- & sjövärmepump

Hur fungerar dem och vad kostar det?

Berg-, jord-, och sjövärmepumpar används i hus med vattenburet värmesystem. En bergvärmepump tar värme från ett eller flera borrhål i berggrunden, normalt djup är cirka 80-200 m. Den värme som kan utvinnas är cirka 145 kWh per meter borrhål och år. Bergvärme brukar vara lönsamt i hus med där den årliga energianvändning är relativt hög för uppvärmning och varmvatten och ligger över 25 000 kWh.

Kostnaden för att installera en berg-, jord- eller sjövärmepump varierar kraftigt beroende på förutsättningarna, men kostnader på ungefär 180 000 – 250 000 kr är vanligt för en villa.

Hur dimensioneras en bergvärmepump?

En bergvärmepump har en årsvärmefaktor på ca 3,0 – 4,0.  Hur mycket värmeenergin som finns tillgängligt i borrhålet påverkar värmetillförseln och därmed värmefaktorn, likaså om huset använder mycket varmvatten. Storleken på värmepumpen ska “matcha” borrhålet. Den totala värmeeffekten för en bergvärmepump ligger på ca 6 – 20 kW och kompressorstorleken brukar landa på ca 6 – 20 kW.

Värmepumpen dimensioneras efter husets värmeeffektbehov. En tumregel är att välja en värmepump med en värmeeffekt på 90-95 procent av husets maximala effektbehov. Då täcks ungefär 98-100 procent av energibehovet för värme av värmepumpen. Generellt ska en rätt dimensionerad bergvärmepump klara hela husets energibehov för värme och varmvatten. Under perioder med mycket låga utomhustemperaturer kan dock en kompletterande värmekälla behövas. Vanligtvis är det en elpatron som sitter i värmepumpen, men det extra värmebehovet kan även tillgodoses med exempelvis en kamin. Behöver elpatronen ofta hjälpa till kan det bero på att värmepumpen är underdimensionerad, att borrhålet är för grunt eller att huset har ett väldigt högt varmvattenbehov.

De flesta bergvärmepumpar på marknaden idag är varvtalsstyrda och dimensioneras för att täcka i stort sett hela husets maximala energibehov för värme. ”On-off”-värmepumpar som var vanliga tidigare dimensionerades för en lägre effekt- och energitäckning och var lika energieffektiva. Dessa värmepumpar krävde någon form av tillsatsvärme under den kallaste perioden på året i form av el, olja eller pellets.

Att tänka på vid installation

Det bör vara minst 25 m mellan två olika borrhål. Undvik att borra närmare än 10 m från tomtgränsen för att minska risken att du stör grannens energibrunn och tvärtom. Det bör undvikas att borra närmare än 4 meter från huset.

Ytjord- eller markvärme tas från en cirka 500 m lång slang som grävs ned på ungefär 1 meters djup. Den värme som kan utvinnas vid jordvärme är cirka 30 kWh per meter slang och år. Ett jordvärmesystem är cirka 20 000-30 000 kr billigare än ett bergvärmesystem. Sjövärmepumpen tar på motsvarande sätt värme från en närliggande sjö eller liknande.

För alla dessa typer av värmepumpar krävs minst en anmälan till kommunen enligt miljöbalken. Här kan du hitta kontaktuppgifter till din kommun.

Sveriges geologiska undersökning har en databas över många av landets borrhål. I databasen kallas ett borrhål för en energibrunn. Kommunen kan använda detta register för att se om din brunn kommer hamna i närheten av någon annans. Är du intresserad av att själv se närliggande brunnar kan du hitta databasen här. 

Vill du kyla med bergvärmepumpen? I hus med kylbehov sommartid kan man välja funktionen med frikyla, som levererar ca 10-12 °C vatten till radiatorerna. Det krävs dock en komplettering med så kallade fläktkonvektorer som sprider kylan på ett effektivt sätt.

Kalkyl för byte till bergvärmepump

En kalkyl för byte från elpanna till bergvärmepump kan ställas upp enligt nedan. Här har det antagits att bergvärmepumpen gör en besparing på 75 procent av energianvändningen för värme och varmvatten. Detta är en generell uträkning. Anlita en installatör för en noggrann kalkyl för just ditt hus.

Bergvärmepump
Husets storlek 150 kvm
Dagens system Vattenburen värme
Årlig energianvändning 25 000 kWh varav 5 000kWh hushållsel
Årlig energianvändning för värme och varmvatten 20 000kWh
Elpris 1,5 kr/ kWh
Besparing per år cirka 22 500 kr
Investeringskostnad 200 000 kr
Återbetalningstid 8,9 år

Frånluftsvärmepump

Hur fungerar den och vad kostar det? 

En frånluftsvärmepump tar tillvara på värmen i inomhusluften som ventileras ut. Frånluften är en bra värmekälla eftersom temperaturen ligger på mer än 20° under hela året. Nackdelen är att energimängden är begränsad till det ventilationsflöde som avges från huset. Frånluftsvärmepumpen kan ge värme till varmvattenberedning och/eller användas till husets vattenburna värmesystem.

Priset för en frånluftsvärmepump för en normalstor villa ligger på cirka 80 000-140 000 kr med installation. Den totala kostnaden beror bland annat på installationens omfattning, som blir större och dyrare i hus som saknar frånluftskanaler.

I hus med mekanisk frånluftsventilation och ett relativt lågt energibehov kan en frånluftsvärmepump vara ett bra alternativ. Även i hus där ventilationen måste förbättras av andra skäl, kan det vara ett bra alternativ för att ta till vara den värme som annars vädras ut. De passar mindre bra i äldre hus som inte har något mekaniskt ventilationssystem. I dessa hus måste ventilationskanaler installeras för att möjliggöra användningen av en frånluftsvärmepump. Det kan dock göras relativt enkelt i enplanshus med vindsutrymme där kanalerna får plats.

Med en frånluftsvärmepump för enbart varmvatten kan du spara 2 000-4 000 kWh per år. Om värmepumpen även ger värme till elementen blir besparingen högre. Har du ett högre värmebehov än frånluftsvärmepumpen kan ge kommer du dock märka att elpatronen ofta får hjälpa till, med högre elanvändning som följd.

Hur dimensioneras frånluftsvärmepumpen?

En frånluftsvärmepump dimensioneras vanligtvis efter ventilationsflödet och inte efter husets värmebehov. Det gör att ett tillskott från den inbyggda elpatronen eller en annan värmekälla är nödvändigt för att täcka husets värmebehov.

En vanlig åtgärd i hus där frånluftsvärmepumpen inte kan täcka hela behovet av värme och varmvatten är att låta frånluftsvärmepumpen värme främst varmvattnet och komplettera med en luftluftvärmepump som hjälper till att värma huset.

Årsvärmefaktorn för en frånluftsvärmepump ligger ca 2,0 – 3,0 och kompressorstorlek brukar vara ca 2 – 6 kW.

Byte från äldre till ny frånluftsvärmepump

En vanlig frånluftsvärmepump sänker temperaturen i frånluften från +20° till +5°. Det finns även nya frånluftsvärmepumpar som kan utvinna mer energi genom att sänka temperaturen från +20° till -15°. Då kondenseras även fukten i frånluften vilket ger ett extra värmetillskott. Eftersom de nya frånluftsvärmepumparna sänker frånluftstemperaturen mycket mer än de gamla pumparna går det inte alltid att byta rakt av till en ny. Ofta behöver de gamla frånluftskanalerna tilläggsisoleras för att undvika kondensbildning och fuktproblem längs med kanalerna.

Luftvattenvärmepump

Hur fungerar den och vad kostar det? 

Luftvattenvärmepumpar hämtar värme från uteluften och är kopplade till ett vattenburet värmesystem.  Luftvattenvärmepump passar vanligtvis i hus med ett medelhögt energibehov för uppvärmning och varmvatten mellan ca 10 000 – 25 000 kWh per år.

En luftvattenvärmepump kostar cirka 100 000-160 000 kr.

Hur dimensioneras luftvattenvärmepumpen?

Värmepumpen dimensioneras efter husets värmeeffektbehov. En tumregel är att välja en värmepump som täcker cirka 90 procent av husets årliga energibehov, vilket brukar innebära 60-70 procent av husets maximala effektbehov. Årsvärmefaktorn brukar ligga på ca 3,0 – 4,0 och den totala värmeeffekten blir ca 4 – 20 kW.

Luftvattenvärmepumparna har utvecklats de senaste åren och ger värme även vid så låga utetemperaturer som -15°. Vid så låga temperaturer täcker värmepumpen dock endast en mindre del av husets värmebehov. Oftast är en elpatron kopplad till värmepumpen som producerar värme då värmepumpen inte räcker till.

Att tänkta på vid installation

Luftvattenvärmepumpens utomhusdel har en fläkt som låter en del. Tänk på detta vid placeringen, så att inte grannar eller du själv blir störd. Från utomhusdelen bildas det rimfrost som smälts bort med jämna mellanrum. Smältvattnet bör ledas bort från huset för att undvika isbildning. Det är också bra om avståndet mellan inomhus- och utomhusdelen inte blir för stort. Optimalt avstånd är ca 5 m och vid avstånd upp mot 8-10 m eller mer uppkommer värmeförluster.

Om du behöver kyla ditt hus under sommaren kan du välja en luftvattenvärmepump med ”aktiv kylfunktion” som bör kompletteras med en fläktkonvektor.

Kalkyl för byte till luftvattenvärmepump

En kalkyl för byte från elpanna till luftvattenvärmepump kan ställas upp enligt nedan. Här har det antagits att luftvattenvärmepumpen gör en besparing på 50 procent av energianvändningen för värme och varmvatten. Detta är en generell uträkning. Anlita en installatör för en noggrann kalkyl för just ditt hus.

Luftvattenvärmepump
Husets storlek 150 kvm
Dagens system Vattenburen elvärme
Årlig energianvändning 25 000 kWh varav 5000 kWh hushållsel
Årlig energianvändning för värme och varmvatten 20 000 kWh
Elpris 1,5 kr/ kWh
Besparing per år cirka 15 000 kr
Investeringskostnad 130 000 kr
Återbetalningstid 8,7 år

Luftluftvärmepump

Hur fungerar den och vad kostar det? 

I uteluften finns det energi som kan tas till vara med hjälp av en luftvärmepump även om det är kallt ute. I hus utan vattenburet värmesystem, till exempel i hus med direktverkande elelement, är en luftluftvärmepump ett bra sätt att minska energianvändningen.

En luftluftvärmepump består av en utomhusdel och en inomhusdel. Utomhusdelen överför värme till inomhusdelen. Inomhusluften värms upp genom att den cirkulerar genom värmepumpens inomhusdel som avger värme till luften. En luftluftvärmepump kan även förbättra inomhusluften något eftersom inomhusdelen innehåller ett eller flera filter. Den ger dock inte ny luft till huset.

Vanligtvis minskar den totala elanvändningen i ett elvärmt hus med cirka 20-30 procent efter installation av en luftluftvärmepump, vilket motsvarar cirka 30-60 procent av den el som används för uppvärmning av inomhusluften.

Investeringskostnaden för en luftluftvärmepump är cirka 25 000 – 35 000 kr inklusive installation.Årsvärmefaktorn brukar ligga på ca 3,0 – 4,0 och den maximala kompressorstorleken på ca 5 – 7,5 kW.

Att tänka på vid installation

En luftluftvärmepump fungerar bäst i hus med öppen planlösning där värmen når alla delar av huset. Både inomhus- och utomhusdelen låter en del, vilket du bör tänka på vid placeringen så att inte grannar eller du själv blir störd. Det uppstår ofta mycket kondensvatten från utomhusdelen som måste avledas för att nedisning och frostskador ska undvikas.

Valet av vilken storlek (maxeffekt) din nya värmepump ska ha påverkas av storleken på huset, antal våningsplan, hur väl huset är isolerat samt den önskade inomhustemperaturen. Välj en värmepump med varvtalsstyrd kompressor och välj hellre en stor modell än en liten eftersom värmefaktorn är bättre vid lägre varvtal. Dessutom minskar ljudnivån framför allt för inomhusdelen. Det drar mer energi att kyla än att värma så om du använder värmepumpen för att kyla huset sommartid kan hela energibesparingen försvinna.

Kom ihåg att vissa kommuner kräver att du gör en bygganmälan när du installerar en luftvärmepump.

Vanliga frågor och svar

Här besvarar vi dina vanligaste frågor om värmepumpar. Finns din fråga inte med i listan? Kontakta våra energi- och klimatrådgivare via kontaktformuläret

Bör jag ersätta min värmepanna med värmepump?

En värmepump skickar ut vatten med lägre temperatur än exempelvis ved- och oljepannor. Om elementen är konstruerade för högtempererat vatten och har små ytor klarar de ofta inte att hålla önskad innetemperatur om de kopplas till en värmepump. Det kan i vissa fall lösas genom att installera en fläktkonvektor, byta ut ett eller flera av elementen eller att installera fler element.

Radiatorsystem i husbyggda 1970-1984 är ofta dimensionerade för höga framledningstemperaturer från pannan. Radiatorer i hus byggda före 1970 är ofta överdimensionerade vilket medför att en värmepump ofta fungerar bra i dessa hus. Om radiatorsystemet kräver högre temperatur startar tillskottsvärmen (elpatronen) tidigare än vad som egentligen behövs. Kontrollera med installatören vad som är lämpligt för ert hus.

Om värmepumpen ersätter en ved- eller oljepanna kan ventilationen i hus med självdrag minska eftersom murstocken blir kallare. Kontrollera vindsutrymmet regelbundet efter tecken på fukt. Du kan behöva installera ett element i källaren för att ersätta överskottsvärmen som pannan tidigare bidrog med. Det kan vara bra att montera regnskydd på skorstenen, fråga sotaren om tips. Om du har en gammal oljecistern måste den åtgärdas eller rivas. Kontakta miljökontoret på din kommun för att ta bort den ur cisternregistret. Här kan du hitta kontaktuppgifter till din kommun.

Ska jag välja bergvärmepump eller luftvattenvärmepump?

Investeringskostnaden för bergvärme är högre än för en luftvattenvärmepump eftersom borrningen är kostsam. Fördelen med att använda bergvärme är dock att berggrunden håller samma temperatur året om medan uteluften är kallast då värmebehovet är som störst. Eftersom investeringskostnaden för bergvärme är stor blir lönsamheten bättre för hus med en hög energianvändning. Om husets energianvändning är låg kan det vara svårt att motivera en hög investeringskostnad och då kan en luftvattenvärmepump vara ett intressant alternativ.

Passar en värmepump bra ihop med golvvärme?

En värmepump kopplat till ett vattenburet värmesystem arbetar mest effektivt med låga vattentemperaturer och är därför ett bra alternativ i kombination med golvvärme.

Hur kan jag optimera mitt vattenburna värmesystem?

 • Se till att trycket i ditt värmesystem är ca 0,8–1,0 bar (1,2 bar vid 3 våningsplan)
 • Håll dina radiatorer i gott skick genom att avlufta de regelbundet, gärna inför varje uppvärmningssäsong.
 • Undvik att ha stora möbler eller elementskydd vid radiatorer, de förhindrar god värmespridning från dina radiatorer.
 • Den tekniska isoleringen runt rördragningen hjälper till att hålla värmen på rätt ställe och undvika värmeförluster. Därför är det viktigt att isolera rören i anslutning till värmepumpen.
 • Om du har en värmepump kopplad till ett vattenburet systen är rekommendationen från värmepumpsbranschen att inte strypa flödet via termostater utan reglera värmen via värmepumpen (ha fullt öppen eller helt stängd vid radiatorn).
 • Du kan installera styrning av olika värmesystem, till exempel genom tidsstyrning via nattsänkning, eller smart styrning som varierar temperaturen inomhus efter nivå på elpriset om du har ett timprisavtal. 
 • För vattenburna system kan ackumulatortank anslutas för lagring av varmvatten från period med låga elpriser, för användning vid högre elpriser.
 • Äldre värmepumpar är ofta underdimensionerade och kräver därmed högre andel eltillsats. Ska du byta en värmepump, dubbelkolla om storleken är rätt för ditt hus. 

Hur använder jag min luftluftvärmepump effektivt?

För att få ut så mycket som möjligt ur sin luftluftvärmepump behöver du använda den smart. Här nedan kommer några tips för dig som vill få ner din elanvändning med hjälp av en luftluftvärmepump.

 • Rengör filter regelbundet enligt tillverkarens instruktioner.
 • Välj värme- eller kylläge (inte ”auto”) så minskar risk för oönskad drift.
 • Ställ in pumpen på högsta fläkthastighet så sprids luften på bästa sätt i huset.
 • Ställ luftriktningen i ett horisontellt läge, svagt lutande nedåt och ut mot öppna ytor eller trapphus för bästa värmespridning.
 • Låt det vara 2-3 grader varmare i rummet där värmepumpen sitter, och ställ elelementens termostater på några grader lägre än önskad temperatur, ca 15 grader. Då kopplas de inte på i onödan.
 • Höj hellre temperaturen på värmepumpen än att stödvärma med elelementen i vissa rum. Om det behövs, börja med att höja temperaturen på elementen längst bort från värmepumpen när det är så kallt ute att värmepumpen inte räcker till.
 • Se till att termostater på element fungerar och byt ut vid behov.
 • Använd inställningen Underhålsvärme om du är bortrest. De flesta modeller har denna funktion. Vissa modeller har fast underhållsvärme på 10 grader och vissa har ett intervall mellan 5 och 13 grader.
 • Vid flera våningsplan placeras värmepumpen med fördel på nedre plan, gärna riktad mot trapphuset.
 • Ställ dörrar på glänt (ca 1-2 dm) så att värmen sprids till samtliga utrymmen i huset (även badrum).
 • Rengör filter i inomhusdelen varannan vecka.
 • Rengör lamellerna i kondensorn (inomhusenheten) vartannat år (värmepumpsservice).
 • Rengör utomhusenheten så att luften fritt kan passera värmeväxlaren.
 • Placera ej växter eller andra föremål framför utomhusenheten.

Hur använder jag min luftvattenvärmepump effektivt?

En luftvattenvärmepump ”hämtar” energin från uteluften. Om det blir väldigt kallt ute kan elpatronen behöva hjälpa till. För att spara på elen finns några sätt att minska till energibehov. Det är bra om du är sparsam med varmvatten vid låga utomhustemperaturer. Håll även utomhusdelen rengjord så att luften fritt kan passera värmeväxlaren. 

Hur använder jag min bergvärmepump effektivt?

En bergvärmepump är ofta dimensionerad för att täcka hela husets värmebehov men när det är riktigt kallt ute kan eltillsatsen behöva hjälpa till. Nedan listas några tips för hur du kan använda din bergvärmepump effektivt. 

 • Sänk värmen tillfälligt vid låga utomhustemperaturer (när eltillsats startar sjunker verkningsgraden).
 • Fyll på köldbärarvätska i systemet vid behov.
 • Var sparsam med varmvatten vid mycket låga utomhustemperaturer.
 • Minska temperaturen några grader för ”start varmvatten”, det vill säga vid vilken varmvattentemperatur pumpen hoppar igång och börjar värma vattnet. Låter du varmvattnet svalna lite mer innan pumpen värmer upp det igen kommer detta resultera i färre kompressorstarter om du har en on/off värmepump. Dock påverkar detta hur mycket varmvatten du kan använda på en och samma gång. 

Hur använder jag min frånluftsvärmepump effektivt?

En frånluftsvärmepump behöver ofta hjälp av eltillsatsen för att värme huset när det är kallt ute. Här nedan listast tips på hur du kan få ner elanvändningen. 

 • Sänk värmen vid utomhustemperaturer < 0° (eller när eltillsats startar). Sänk dock inte mer än till en inomhustemperatur på 20 grader, annars förlorar du för mycket av den värme i frånluften du vill att frånluftsvärmepumpen ska använda. 
 • Var sparsam med varmvatten vid låga utomhustemperaturer.
 • Rengör luftfiltret.
 • Tilläggsisolera huset för lägre värmeeffektbehov.
 • Installera kompletterande värmekälla så som en luftluftvärmepump.

Är det ett bra val för miljön att välja värmepump?

Eftersom värmepumpen använder förhållandevis mycket el, i jämförelse med exempelvis pelletseldning och fjärrvärme, beror värmepumpens miljöpåverkan på hur elen har producerats. Vill du minska koldioxidutsläppen från värmepumpens elanvändning bör du köpa el som är producerad med förnyelsebara energikällor. 

I värmepumpen cirkulerar ett köldmedium. I nya pumpar används oftast köldmedier med förkortningen HFC. Dessa bidrar till växthuseffekten. Det är därför mycket viktigt att vara aktsam vid installation och skrotning av pumpen samt vid påfyllning av köldmediet så att inget läckage uppstår. Installation av värmepump och avtappning av kylmedium får endast göras av certifierad installatör.

Hur kan jag styra min värmepump?

Det finns flera olika sätt att styra sitt värmesystem. Två vanliga varianter är: 

 • Tidsstyrning där temperaturen inomhus varierar över tid. Till exempel kan värmen sänkas nattetid.
 • Smart styrning där temperaturen inomhus styrs efter elpriset. Är elen dyr sänks värmen, är den billig höjs värmen. 

För vattenburna system kan även en ackumulatortank anslutas för lagring av varmvatten från period med låga elpriser, för användning vid högre elpriser.

Smart styrning finns för många modeller på bergvärmepumpar, luft/vattenvärmepumpar, och luft/luftvärmepumpar. Det finns också smart styrning som inte är märkesspecifik utan kan användas för flera olika modeller och värmepumpar. 

En luftluftvärmepump kan styras på distans, genom tidsstyrning, eller geofencing (en app i telefonen som känner av när du lämnar huset och sänker temperaturen automatiskt).

 

Hitta installatör

Hos Svenska Kyl- och Värmepumpföreningen (SKVP) hittar du bland annat installatörer som kan hjälpa dig med din värmepump.