Värmepumpar

En värmepump tar vara på den värme som finns i berggrunden, jorden eller luften och avger den till huset som ska värmas. En värmepump minskar inte byggnadens energibehov men däremot mängden köpt energi, vilket sänker uppvärmningskostnaden.

En värmepump producerar ungefär 2-4 kWh värme för varje kWh el den använder
Värmefaktorn (COP) beskriver hur effektiv värmepumpen är, ju högre desto bättre
En värmepump som producerar 3 kWh värme per kWh el den använder har COP-värdet 3

Vilken värmepump ska jag välja ?

Det finns många olika sorters värmepumpar. Vilken som är bäst beror bland annat på vilka förutsättningar huset har och hur stor husets energianvändning är. De vanligaste värmepumparna är:

 • Berg-, jord-, och sjövärmepumpar: utnyttjar värmen i marken/sjön och används i hus med vattenburet värmesystem. Kräver markarbeten i form av borrning eller rördragning.
 • Frånluftsvärmepump: utnyttjar värmen i husets frånluftssystem. Kan kopplas till ett vattenburet system eller endast varmvattenberedning.
 • Luftvattenvärmepump: utnyttjar värmen i utomhusluften. Används i hus med ett vattenburet system.
 • Luftluftvärmepump: utnyttjar värmen i utomhusluften. Används i hus utan vattenburet system. Värmen avges direkt från värmepumpen till luften.

När du jämför olika värmepumpar ska du jämföra årsvärmefaktorn, SCOP-värdet. Det är värmepumpens genomsnittliga värmefaktor under ett år. Värmefaktorn är ett mått på hur mycket värme värmepumpen ger i förhållande till elanvändningen. Ju högre värmefaktor desto bättre. För varje kWh el som värmepumpen behöver för att arbeta producerar den cirka 2-4 kWh värme till huset, vilket innebär att värmefaktorn är mellan 2 och 4.

Läs mer om olika värmepumpar nedan.

Berg- jord- & sjövärmepump

Berg-, jord-, och sjövärmepumpar används i hus med vattenburet värmesystem och dimensioneras efter husets värmeeffektbehov. En tumregel är att välja en värmepump med en värmeeffekt på 90-95 procent av husets maximala effektbehov. Då täcks ungefär 98-100 procent av energibehovet för värme av värmepumpen. Under perioder med mycket låga utomhustemperaturer kan en kompletterande värmekälla behövas. Vanligtvis är det en elpatron som sitter i värmepumpen, men det extra värmebehovet kan även tillgodoses med exempelvis en kamin.

De flesta bergvärmepumpar på marknaden idag är varvtalsstyrda och dimensioneras för att täcka i stort sett hela husets maximala energibehov för värme. ”On-off”-värmepumpar som var vanliga tidigare dimensionerades för en lägre effekt- och energitäckning och var lika energieffektiva. Dessa värmepumpar krävde någon form av tillsatsvärme under den kallaste perioden på året i form av el, olja eller pellets.

En bergvärmepump tar värme från ett eller flera borrhål i berggrunden, normalt djup är cirka 80-200 m. Den värme som kan utvinnas är cirka 145 kWh per meter borrhål och år. Det bör vara minst 25 m mellan två olika borrhål. Undvik att borra närmare än 10 m från tomtgränsen för att minska risken att du stör grannens energibrunn och tvärtom. Det bör undvikas att borra närmare än 4 meter från huset.

Ytjord- eller markvärme tas från en cirka 500 m lång slang som grävs ned på ungefär 1 meters djup. Den värme som kan utvinnas vid jordvärme är cirka 30 kWh per meter slang och år. Ett jordvärmesystem är cirka 20 000-30 000 kr billigare än ett bergvärmesystem. Sjövärmepumpen tar på motsvarande sätt värme från en närliggande sjö eller liknande.

För alla dessa typer av värmepumpar krävs minst en anmälan till kommunen enligt miljöbalken. Här kan du hitta kontaktuppgifter till din kommun.

Sveriges geologiska undersökning har en databas över många av landets borrhål. I databasen kallas ett borrhål för en energibrunn. Kommunen kan använda detta register för att se om din brunn kommer hamna i närheten av någon annans. Är du intresserad av att själv se närliggande brunnar kan du hitta databasen här. 

Kostnaden för att installera en berg-, jord- eller sjövärmepump varierar kraftigt beroende på förutsättningarna, men kostnader på ungefär 200 000 kr är vanligt för en villa.

Kalkyl för byte till bergvärmepump

En kalkyl för byte från elpanna till bergvärmepump kan ställas upp enligt nedan. Här har det antagits att bergvärmepumpen gör en besparing på 75 procent av energianvändningen för värme och varmvatten. Detta är en generell uträkning. Anlita en installatör för en noggrann kalkyl för just ditt hus.

Bergvärmepump
Husets storlek 150 kvm
Dagens system Vattenburen värme
Årlig energianvändning 25 000 kWh varav 5 000kWh hushållsel
Årlig energianvändning för värme och varmvatten 20 000kWh
Elpris 1,5 kr/ kWh
Besparing per år cirka 22 500 kr
Investeringskostnad 160 000 kr
Återbetalningstid 7 år

Frånluftsvärmepump

En frånluftsvärmepump tar tillvara på värmen i inomhusluften som ventileras ut. Frånluften är en utmärkt värmekälla eftersom temperaturen ligger på mer än 20° under hela året. Nackdelen är att energimängden är begränsad till det ventilationsflöde som avges från huset. En frånluftsvärmepump dimensioneras därför vanligtvis efter ventilationsflödet och inte efter husets värmebehov. Det gör att ett tillskott från den inbyggda elpatronen eller en annan värmekälla är nödvändigt för att täcka husets värmebehov. Frånluftsvärmepumpen kan ge värme till varmvattenberedning och/eller användas till husets vattenburna värmesystem.

I hus med mekanisk frånluftsventilation och ett relativt lågt energibehov kan en frånluftsvärmepump vara ett bra alternativ. Även i hus där ventilationen måste förbättras av andra skäl, kan det vara ett bra alternativ för att ta till vara den värme som annars vädras ut. De passar mindre bra i äldre hus som inte har något mekaniskt ventilationssystem. I dessa hus måste ventilationskanaler installeras för att möjliggöra användningen av en frånluftsvärmepump. Det kan dock göras relativt enkelt i enplanshus med vindsutrymme där kanalerna får plats.

Med en frånluftsvärmepump för enbart varmvatten kan du spara 2 000-4 000 kWh per år. Om värmepumpen även ger värme till elementen blir besparingen högre. Priset för en frånluftsvärmepump för en normalstor villa ligger på cirka 50 000-100 000 kr med installation. Den totala kostnaden beror bland annat på installationens omfattning, som blir större och dyrare i hus som saknar frånluftskanaler.

Byte från äldre till ny frånluftsvärmepump

En vanlig frånluftsvärmepump sänker temperaturen i frånluften från +20° till +5°. Det finns även nya frånluftsvärmepumpar som kan utvinna mer energi genom att sänka temperaturen från +20° till -15°. Då kondenseras även fukten i frånluften vilket ger ett extra värmetillskott. Eftersom de nya frånluftsvärmepumparna sänker frånluftstemperaturen mycket mer än de gamla pumparna går det inte alltid att byta rakt av till en ny. Ofta behöver de gamla frånluftskanalerna tilläggsisoleras för att undvika kondensbildning och fuktproblem längs med kanalerna.

Luftvattenvärmepump

Luftvattenvärmepumpar hämtar värme från uteluften och är kopplade till ett vattenburet värmesystem. Värmepumpen dimensioneras efter husets värmeeffektbehov. En tumregel är att välja en värmepump som täcker cirka 90 procent av husets årliga energibehov, vilket brukar innebära 60-70 procent av husets maximala effektbehov.

Luftvattenvärmepumparna har utvecklats de senaste åren och ger värme även vid så låga utetemperaturer som -15°. Vid så låga temperaturer täcker värmepumpen dock endast en mindre del av husets värmebehov. Oftast är en elpatron kopplad till värmepumpen som producerar värme då värmepumpen inte räcker till.

Luftvattenvärmepumpens utomhusdel har en fläkt som låter en del. Tänk på detta vid placeringen, så att inte grannar eller du själv blir störd. Från utomhusdelen bildas det rimfrost som smälts bort med jämna mellanrum. Smältvattnet bör ledas bort från huset för att undvika isbildning.

En luftvattenvärmepump kostar cirka 100 000-140 000 kr.

Kalkyl för byte till luftvattenvärmepump

En kalkyl för byte från elpanna till luftvattenvärmepump kan ställas upp enligt nedan. Här har det antagits att luftvattenvärmepumpen gör en besparing på 50 procent av energianvändningen för värme och varmvatten. Detta är en generell uträkning. Anlita en installatör för en noggrann kalkyl för just ditt hus.

Luftvattenvärmepump
Husets storlek 150 kvm
Dagens system Vattenburen elvärme
Årlig energianvändning 25 000 kWh varav 5000 kWh hushållsel
Årlig energianvändning för värme och varmvatten 20 000 kWh
Elpris 1,5 kr/ kWh
Besparing per år cirka 15 000 kr
Investeringskostnad 100 000 kr
Återbetalningstid 7 år

Luftluftvärmepump

I uteluften finns det energi som kan tas till vara med hjälp av en luftvärmepump även om det är kallt ute. I hus utan vattenburet värmesystem, till exempel i hus med direktverkande elelement, är en luftluftvärmepump ett bra sätt att minska energianvändningen.

En luftluftvärmepump består av en utomhusdel och en inomhusdel. Utomhusdelen överför värme till inomhusdelen. Inomhusluften värms upp genom att den cirkulerar genom värmepumpens inomhusdel som avger värme till luften. En luftluftvärmepump kan även förbättra inomhusluften något eftersom inomhusdelen innehåller ett eller flera filter. Den ger dock inte ny luft till huset.

Vanligtvis minskar den totala elanvändningen i ett elvärmt hus med cirka 20-30 procent efter installation av en luftluftvärmepump, vilket motsvarar cirka 30-60 procent av den el som används för uppvärmning av inomhusluften. En luftluftvärmepump fungerar bäst i hus med öppen planlösning där värmen når alla delar av huset.

Både inomhus- och utomhusdelen låter en del, vilket du bör tänka på vid placeringen så att inte grannar eller du själv blir störd. Det uppstår ofta mycket kondensvatten från utomhusdelen som måste avledas för att nedisning och frostskador ska undvikas.

Välj en värmepump med varvtalsstyrd kompressor och välj hellre en stor modell än en liten eftersom värmefaktorn är bättre vid lägre varvtal. Dessutom minskar ljudnivån framför allt för inomhusdelen. Det drar mer energi att kyla än att värma så om du använder värmepumpen för att kyla huset sommartid kan hela energibesparingen försvinna.

Investeringskostnaden för en luftluftvärmepump är cirka 25 000-40 000 kr inklusive installation.

Kom ihåg!

Vissa kommuner kräver att du gör en bygganmälan när du installerar en luftvärmepump.

Vanliga frågor och svar

Här besvarar vi dina vanligaste frågor om värmepumpar. Finns din fråga inte med i listan? Kontakta våra energi- och klimatrådgivare via kontaktformuläret

Bör jag ersätta min värmepanna med värmepump?

En värmepump skickar ut vatten med lägre temperatur än exempelvis ved- och oljepannor. Om elementen är konstruerade för högtempererat vatten och har små ytor klarar de ofta inte att hålla önskad innetemperatur om de kopplas till en värmepump. Det kan i vissa fall lösas genom att installera en fläktkonvektor, byta ut ett eller flera av elementen eller att installera fler element.

Radiatorsystem i husbyggda 1970-1984 är ofta dimensionerade för höga framledningstemperaturer från pannan. Radiatorer i hus byggda före 1970 är ofta överdimensionerade vilket medför att en värmepump ofta fungerar bra i dessa hus. Om radiatorsystemet kräver högre temperatur startar tillskottsvärmen (elpatronen) tidigare än vad som egentligen behövs. Kontrollera med installatören vad som är lämpligt för ert hus.

Om värmepumpen ersätter en ved- eller oljepanna kan ventilationen i hus med självdrag minska eftersom murstocken blir kallare. Kontrollera vindsutrymmet regelbundet efter tecken på fukt. Du kan behöva installera ett element i källaren för att ersätta överskottsvärmen som pannan tidigare bidrog med. Det kan vara bra att montera regnskydd på skorstenen, fråga sotaren om tips. Om du har en gammal oljecistern måste den åtgärdas eller rivas. Kontakta miljökontoret på din kommun för att ta bort den ur cisternregistret. Här kan du hitta kontaktuppgifter till din kommun.

Ska jag välja bergvärmepump eller luftvattenvärmepump?

Investeringskostnaden för bergvärme är högre än för en luftvattenvärmepump eftersom borrningen är kostsam. Fördelen med att använda bergvärme är dock att berggrunden håller samma temperatur året om medan uteluften är kallast då värmebehovet är som störst. Eftersom investeringskostnaden för bergvärme är stor blir lönsamheten bättre för hus med en hög energianvändning. Om husets energianvändning är låg kan det vara svårt att motivera en hög investeringskostnad och då kan en luftvattenvärmepump vara ett intressant alternativ.

Passar en värmepump bra ihop med golvvärme?

En värmepump kopplat till ett vattenburet värmesystem arbetar mest effektivt med låga vattentemperaturer och är därför ett bra alternativ i kombination med golvvärme.

Är det ett bra val för miljön att välja värmepump?

Eftersom värmepumpen använder förhållandevis mycket el, i jämförelse med exempelvis pelletseldning och fjärrvärme, beror värmepumpens miljöpåverkan på hur elen har producerats. Vill du minska koldioxidutsläppen från värmepumpens elanvändning bör du köpa el som är producerad med förnyelsebara energikällor. 

I värmepumpen cirkulerar ett köldmedium. I nya pumpar används oftast köldmedier med förkortningen HFC. Dessa bidrar till växthuseffekten. Det är därför mycket viktigt att vara aktsam vid installation och skrotning av pumpen samt vid påfyllning av köldmediet så att inget läckage uppstår. Installation av värmepump och avtappning av kylmedium får endast göras av certifierad installatör.

Hur använder jag min luftluftvärmepump effektivt?

För att få ut så mycket som möjligt ur sin luftluftvärmepump behöver du använda den smart. Här nedan kommer några tips för dig som vill få ner din elanvändning med hjälp av en luftluftvärmepump.

 • Rengör filter regelbundet enligt tillverkarens instruktioner.
 • Välj värme- eller kylläge (inte ”auto”) så minskar risk för oönskad drift.
 • Ställ in pumpen på högsta fläkthastighet så sprids luften på bästa sätt i huset.
 • Låt det vara 2-3 grader varmare i rummet där värmepumpen sitter, och ställ elelementens termostater på några grader lägre än önskad temperatur. Då kopplas de inte på i onödan.
 • Börja med att höja temperaturen på elementen längst bort från värmepumpen när det är så kallt ute att värmepumpen inte räcker till.
 • Se till att termostater på element fungerar och byt ut vid behov.
 • Det kan också vara bra att hålla dörrar stängda till utrymmen som ligger långt från värmepumpen och därför behöver extra värmekälla, så det extra elementet inte värmer mer utrymme än nödvändigt.

Hitta installatör

Hos Svenska Kyl- och Värmepumpföreningen (SKVP) hittar du bland annat installatörer som kan hjälpa dig med din värmepump.