Minska er energianvändning

Energianvändningen i flerbostadshus varierar mellan olika byggnader och påverkas av många faktorer: exempelvis byggnadsår, byggnadens konstruktion och det klimat byggnaden utsätts för. Även boendes beteenden påverkar, liksom inställningar i byggnadens tekniska systemen. Genom att se över och minska er energianvändning kan era kostnader minska, samtidigt som ni får ett bättre inomhusklimat

Steg 1 – Undersök hur energin används i ert hus

Börja med att ta reda på hur mycket energi som används i er fastighet och vad den används till. Ta gärna hjälp av er energideklaration och fakturor för el och värme. Genom att jämföra er energianvändning med andra liknande fastigheter får ni en uppfattning om er energianvändning är ovanligt hög.

Den största delen av energin i ett flerbostadshus går till uppvärmning. Under 2019 uppskattades den genomsnittliga energianvändningen i flerbostadshus vara 126 kWh/ kvm och år för värme och varmvatten. Ofta kan energianvändningen i ett flerbostadshus minskas med upp till 20 procent genom enklare åtgärder som inte kräver större ombyggnation.

Värmeförluster

Värmeförlusterna i ett genomsnittligt flerbostadshus sker i huvudsak genom ventilation, fönster, väggar och spillvatten. Det kan ge en fingervisning över vilka områden som är bra att se över.

Behöver ni personlig rådgivning?

Om ni behöver hjälp med att förstå husets energianvändning kan ni kontakta er kommunala energi- och klimatrådgivare. Rådgivaren kan även berätta om ert hus drar mycket energi jämfört med liknande hus.

Steg 2 – Identifiera vad som drar mest energi

För att veta vad vilka åtgärder som är mest relevanta för er är det bra att ta reda på vilka era största energitjuvar är. Gå igenom er fastighet och undersök:

 • Läcker det värme någonstans?
 • Har fönster, dörrar eller portar dåliga lister, är de skeva eller uppställda på glänt?
 • Är något rör dåligt isolerat?
 • Är temperaturen ojämn i lägenheterna?

I de flesta kommuner erbjuder vi på Energi- och klimatrådgivningen bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare ett kostnadsfritt energirådgivningsbesök. Vid besöket hjälper vi er att identifiera vilka åtgärder som är mest kostnadseffektiva för att minska er energianvändning och hur ni själva kan fortsätta energieffektivisera. Inför besöket får ni gärna ta fram:

 

 • Underhållsplan, energideklaration och statistik över el och fjärrvärme.
 • Lista över genomförda, pågående och planerade energiåtgärder.

Steg 3 – Minska er energianvändning med enkla åtgärder

Det finns många sätt att minska onödig energianvändning, från enklare och prisvärda lösningar till mer avancerade system. Följande åtgärder är kostnadsfria eller relativt billiga. De handlar om hur boenden kan minska sin energianvändning och hur fastighetens tekniska systemen kan underhållas och optimeras.

Följ upp energianvändningen

Genom att följa upp energianvändningen regelbundet är det lättare att upptäcka när något inte fungerar som det ska. Läs av mätare för el, vatten och värme minst en gång per månad eller följ upp dessa värden hos er leverantör. Det ger underlag för statistik som kan avslöja om något inte fungerar, exempelvis om det är vattenläckage i systemet.

Normalårskorrigera energianvändningen som går till värme

För att värmeanvändningen under ett år ska vara jämförbar med ett annat år måste den normalårskorrigeras, vilket innebär att hänsyn tas till att utetemperaturen varierar mellan olika år. Normalårskorrigeringen görs månadsvis eller årsvis. Flera fjärrvärmeleverantörer erbjuder statistiktjänster och det finns även datorprogram som kan användas för att normalkorrigera värmeanvändningen.

Installera fler mätare vid behov

Som komplement till de ordinarie mätarna kan fler mätningar göras. Exempelvis kan en flödesmätare som installeras före varmvattenberedaren tillsammans med temperaturinformation, ge uppgifter om varmvattenanvändningen.

Om ni har en värmepump kan det vara bra att mäta elen som går till den med en särskild elmätare eftersom den antagligen använder mest energi i huset. Elen som används i tvättstugan kan också vara intressant att mäta separat.

Kontrollera utrustningen i värmesystemet

Mät- och reglerutrustning är viktiga komponenter i ett effektivt och välfungerande värmesystem. Utrustningen i värmesystemet bör kontrolleras regelbundet för att minska risken för driftsstopp och onödigt höga energikostnader. Fråga er fastighetsskötare om de har rätt kompetens för att kontrollera och optimera er utrustning och anlita annars en annan leverantör.

Informera och inspirera de boende

Det är viktigt att göra medlemmarna i föreningen uppmärksamma på att även den gemensamma kostnaden för uppvärmning och varmvatten påverkar deras boendekostnad. Tipsa gärna de boende om hur de kan spara energi i sin lägenhet. Det kan exempelvis göras i samband med fakturering av månadsavgiften, där information om föreningens energianvändning kan bifogas i kombination med olika energispartips. Förslag på tips:

 • Sänk inomhustemperaturen med en grad.
 • En grad minskar energianvändningen med ungefär 5 procent.
 • Flytta möbler så att de inte täcker element.
 • Möbler som står framför element gör att värmen sprids sämre.
 • Se över tätningslister runt fönster och dörrar. Har du gamla tätningslister är risken stor för värmeläckage. Byta tätningslister är relativt enkelt att göra själv.
 • Spara varmvatten genom att byta till snålspolande duschmunstycken och moderna engreppsblandare i handfat och diskho. Hur länge och hur ofta du duschar påverkar också energianvändningen.

Sänk inomhustemperaturen

Normaltemperaturen i en lägenhet bör ligga på ungefär 21° och några grader lägre i sovrum. Varje grads ökning av temperaturen innebär cirka 5 procents ökning i energianvändning. En förutsättning för att sänka temperaturen är att den är ungefär lika stor i varje lägenhet. Skiljer sig temperaturerna mycket åt kan det vara dags för en injustering av värmesystemet. Injusteringar bör göras regelbundet var 10-15:e år, samt om ändringar gjorts i klimatskalet; till exempel tilläggsisolering eller byte av fönster. Läs mer om injustering under steg 4.

Installera effektivare munstycken

Det vatten som kommer in i en byggnad i form av dricksvatten värms i genomsnitt upp från 8-20°. När det uppvärmda vattnet därefter lämnar byggnaden via dess avloppssystem uppstår en värmeförlust. För flerfamiljshus kan förlusten uppgå till 17 procent.

Föreningen kan uppmuntra boende att byta till effektivare munstycken genom att erbjuda ett bidrag för bytet. Vid ett stambyte kan föreningen föreslå att moderna kranar eller munstycken installeras som standardalternativ. Genom att minska användningen av varmvatten spar ni energi. Mätningar visar att vi använder cirka 160 liter kall- och varmvatten per person och dag.

Se över belysningen

Gå igenom belysningen i er fastighet. Är belysningen i vissa utrymmen tänd även när den inte behövs? Finns det något rum där belysningen ofta står på även när ingen är där? Med hjälp av automatisk styrning kan detta skötas automatiskt, men ett första steg kan vara att hjälpa de boende att komma ihåg att släcka. Sätt upp en tydlig skylt på dörren ut från ett rum. Här kan ni läsa mer om hur ni kan minska energianvändningen för belysning.

Byt tätningslister vid fönster, dörrar och portar

Tätningslister runt fönster och dörrar behöver bytas ut regelbundet. Gamla tätningslister kan leda till värmeförluster, drag, buller samt kondens i fönster- och dörrkonstruktioner. Gummilister och silikonlister är de bästa materialen för tätning, vilket kan spara cirka 5–10 procent av energibehovet för uppvärmning.

Vill ni prata om energi med andra BRFer?

I Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Stockholm, Upplands-Bro och Upplands Väsby drivs nätverk för bostadsrättsföreningar. Där kan ni som föreningar utbyta erfarenheter och lära av varandra. Kanske finns någon förening som redan har gjort en åtgärd ni funderar på, eller någon som planerar precis samma sak? Inom nätverken anordnas regelbundna träffar med olika teman kopplade till energieffektivisering.

Steg 4 – Minska er energianvändning genom större åtgärder

Följande åtgärder kräver en investering och att ni tar hjälp av fackmän. När ni jämför olika åtgärder är det bra att jämföra både investeringskostnad och den uppskattade kostnadsbesparingen som åtgärden kommer leda till. På så sätt kan ni räkna ut en preliminär återbetalningstid för åtgärden. En dyrare åtgärd kan leda till en större besparing och alltså ha en snabbare återbetalningstid än en billigare åtgärd.

Observera att byggnaden alltid måste ses som en helhet, alla system i en byggnad påverkar varandra. Ändras ett system så förändras ofta ett annat. Exempelvis leder tilläggsisolering av kallvinden till ett varmare inomhusklimat, vilket i sin tur leder till att byggnadens värmedistrubitionssystem behöver injusteras på nytt.

Uppdatera reglerutrustningen och injustera värmesystemet

I varje värmecentral finns ett styr- och reglersystem som styrs av en temperaturgivare efter temperaturen utomhus och inomhus. Syftet är att hålla en jämn värmebalans och rätt temperatur i en byggnad. För att systemet ska fungera optimalt, bör systemet injusteras med ny reglerutrustning var 15-25 år. En ny modern reglerutrustning leder till minskad energianvändning och bättre värmekomfort.

Byt termostater

En termostat reglerar flödet till radiatorn när temperaturen förändras. Moderna termostater med temperaturreglering kan spara både energi och pengar. Även komforten i fastigheten ökar eftersom temperaturen kan hållas jämn. En tumregel är att befintliga termostatventiler som är äldre än 10-15 år bör bytas ut, då moderna är betydligt energieffektivare än äldre. Dock är det viktigt att alla ventiler byts ut vid samma tidpunkt för att systemet ska fungera korrekt. Kostnaden för nya termostatventiler inklusive installation är cirka 500 kronor per termostat.

Injustering av värmesystemet

Injustering och byte av radiatorventiler (elementventiler) och termostater bör göras samtidigt. Om ni planerar att göra andra åtgärder som påverkar husets totala värmeanvändning, till exempel utbyggnader, fönsteråtgärder eller tilläggsisolering, ska injusteringen göras efter detta.

Temperaturskillnader i en fastighet, där vissa delar är kalla och vissa är varma, är ett tecken på att en injustering behöver göras. Ett vanligt förekommande fel är att hela värmekurvan höjs i syfte att värma de kalla delarna, istället för att injustera värmesystemet. Hela fastigheten får då samma temperaturhöjning, vilket leder till att överskottsvärmen i varma utrymmen ofta vädras ut. Vid en injustering av värmesystemet ställs systemet in för att värma lagom mycket och på rätt ställe i en byggnad.

Injustering är en enkel och ofta kostnadseffektiv åtgärd i ett flerfamiljshus, som kan ge en besparing på 3-30 procent av uppvärmningskostnaderna. Det räknas till sedvanligt underhåll och behöva göras vart 10-15 år i flerfamiljshus. Några vanliga exempel som kan påverka inställd justering är renoveringar eller föråldrade rör och ventiler.

Tilläggsisolera eller byt/renovera fönster

I äldre hus försvinner ofta en stor del av värmen ut genom husets klimatskal; tak, väggar, fönster, dörrar och golv. Läs mer om att tilläggsisolera och byta fönster här.

Energieffektivisera ventilationssystemet

En tredjedel av värmeförlusterna i ett hus sker genom ventilationen. Läs mer om ventilation och hur ni kan göra den mer energieffektiv här.

Optimera era energisystem

Genom att se till att ert värme- och ventilationssystem fungerar på bästa sätt kan ni minska er energianvändning med 5-25 procent. Genom att ta hjälp av en leverantör som tillhandahåller tjänsten Teknisk förvaltning Energi får ni hjälp att minska kostnaden för el, värme och tappvarmvatten och samtidigt få en god inomhuskomfort. Läs mer om energioptimering genom Teknisk förvaltning Energi.

Minska energianvändningen för belysning

Genom att se över vilken typ av ljuskällor som används i er belysning och komplettera med automatisk styrning kan ni minska er elanvändning. Läs mer om hur ni kan energieffektivisera er belysning här.

Producera egen el med solceller

Genom att installera solceller på taket kan ni producera er egen el. Läs mer om solceller och vad ni ska tänka på vid en installation här.

Plattformen Klimatknuffen

Klimatknuffen är en inspirationssida med goda exempel, referenser samt praktiska tips och råd för bostadsrättsföreningar som vill sänka sin energiräkning och få ett mer klimatsmart boende. Här kan ni bland annat läsa om andra föreningar i er närhet som har genomfört för energieffektiviseringsåtgärder.