Välja värmesystem

De flesta småhus värms med direktel, någon typ av värmepanna eller värmepump. Att välja nytt värmesystem kan vara svårt. Det finns många alternativ att välja på och det är osäkert hur höga energipriserna kommer att bli i framtiden. Om du har en panna som börjar bli gammal bör du i god tid ta reda på vad du behöver göra när det är dags för bytet. Nedan är vår steg för steg guide!

Steg 1 – Undersök husets värmebehov

Börja med att ta reda på hur husets värmebehov ser ut idag. Genom att följa upp hur mycket energi huset använder till uppvärmning varje månad får du ett bra underlag för att kunna dimensionera ett nytt värmesystem. Det ger även en bra bild över hur husets värmebehov kan minskas. Ta hjälp av din energideklaration och elfakturor. Fundera också på om det finns några eventuella utbyggnadsplaner som kan påverka värmebehovet.

Är du nyinflyttad är det bra om du bor i huset ett år innan du byter värmesystem. På så vis får du en överblick över just din energianvändning som kan skilja sig mycket från den tidigare ägaren. Med den informationen blir det enklare att välja ett värmesystem som är dimensionerat utifrån dina behov.

Steg 2 – Minska husets värmebehov

När du har koll på husets värmebehov bör du undersöka om det går att minska husets värmeanvändning. Om husets värmeanvändning minskar, minskar även effektbehovet vilket innebär att du kan välja ett mindre och billigare värmesystem än vad du annars skulle behövt. Här hittar du tips på hur du kan få ner ditt värmebehov.

Steg 3 – Vilket värmesystem ska jag välja?

När du har koll på och minskat ditt hus värmebehov är det dags att fundera på vilket värmesystem som kan passa dig och ditt hus. De vanligaste uppvärmningsalternativen är någon typ av värmepump eller värmepanna, fjärrvärme, kamin eller solvärme. Läs mer om dessa under respektive rubrik i huvudmenyn. Innan du väljer system behöver du tänka över vilka krav och önskemål du har och vilka förutsättningar huset har.

Vilket värmesystem passar mig?

Här är några viktiga frågor som du bör ställa dig inför val av värmesystem:

 • Är bekvämlighet och ett självgående system viktigt för dig eller har du tid och intresse av att hantera exempelvis ved?
 • Vilka kunskaper och vilket engagemang har du?
 • Hur ser robustheten, driftsäkerheten och tillgången till bränsle och service ut för de uppvärmningsalternativ du är intresserad av? Hur viktigt är detta för dig?
 • Hur viktigt är det med flexibilitet, vill du ha möjlighet att växla mellan olika energislag?
 • Är miljöaspekten viktig för dig?
 • Vilken miljöpåverkan har det nya värmesystemet jämfört med det du har idag?
 • Är det någon skillnad vad det gäller exempelvis utsläpp, lukt och buller inom- och utomhus?

Vilka värmesystem passar mitt hus?

Förutom dina krav och önskemål finns det många andra faktorer som påverkar vilket uppvärmningssystem som kan passa just ditt hus. Fundera på:

 • Hur stort utrymme behöver värmesystemet? Finns det plats för exempelvis panna och/eller ackumulatortank? En ackumulatortank för lagring av värme behövs för att vedeldning i panna ska bli effektivt.
 • Har du plats för att lagra ved eller pellets? Du behöver också se över om det finns tillräckligt stora dörröppningar så att utrustningen kan bäras in i huset
 • Ska det nya systemet fungera ihop med ett befintligt system? Solvärme som ger tappvarmvatten i kombination med exempelvis en frånluftsvärmepump är oftast ingen lönsam lösning. Solvärme i kombination med ved-, pellets- eller elpanna är däremot ofta en bra kombination. Även i hus med direktverkande el passar solvärme för tappvarmvatten bra
 • Värms huset med direktelelement eller finns ett vattenburet värmesystem installerat? Med vattenburet värmesystem finns en större flexibilitet i val av värmekälla
 • Finns det ett fjärrvärmenät i närheten du kan ansluta ditt hus till?
 • Finns det en skorsten som är godkänd för eldning av ved eller pellets som möjliggör installation av en ved- eller pelletspanna? Finns det lokala föreskrifter som begränsar eldning?
 • Har tomten en stor yta som kan användas för jordvärme?
 • Har huset bra läge för solenergi? Använd gärna solkartan för att ta reda på hur stor solinstrålningen är på just ditt tak
 • Står huset på en grusås? Eller ligger fastigheten i ett vattenskyddsområde? Då är bergvärme mindre lämpligt.

Hur jämför jag kostnaden för olika värmesystem?

För att jämföra lönsamheten för olika uppvärmningsalternativ behöver du ta hänsyn till flera faktorer. Istället för att bara jämföra investeringskostnaderna är det bra att även ta hänsyn till saker som ränta och kostnadsminskning. Du behöver också ställa investeringskostnaden mot vad kostnaden för driften av uppvärmningssystemet beräknas bli.

Tänk även på vilka extra kostnader som kan tillkomma. När kommer delar eller hela systemet behöva bytas ut? Hur mycket underhåll och tillsyn behövs? Behöver du göra omfattande ombyggnationer för att anpassa nuvarande ytor, värmesystem och ventilation till det nya uppvärmningssystemet? Om elbehovet förändras kan du behöva ändra din huvudsäkring, vilket också är förenat med en kostnad. Valet av värmesystem kan även påverka husets värde.

Tre vanliga metoder för att jämföra kostnader är:

 1. återbetalningstid – pay-back tid med eller utan hänsyn till ränta
 2. nuvärdesmetoden – summan av framtida kostnader räknas om till dagens nivå
 3. annuitetsmetoden – den årliga kostnaden för amortering och ränta för en investering jämförs med den årliga kostnadsminskningen.

Steg 4 – Ta in offerter och välj installatör

Ta in offerter från minst tre leverantörer. I vår Checklista för offert till värmesystem får du hjälp med vad som kan ingå i ett anbud.

Ta hjälp av energimärkningen när du jämför olika produkter. På Energimyndighetens hemsida hittar du alla produkter som har energimärkning.

Välj installatör

För att välja leverantör och installatör för ditt system kan du vända dig till respektive branschorganisation. Där kan du hitta leverantörer och installatörer i din närhet för det system du är intresserad av. Hos Hallå Konsument finns mycket bra information om vad du ska tänka på innan du anlitar en hantverkare. Där kan du till exempel läsa mer om att kontrollera hantverkaren du vill anlita, hur du bör ta in och jämföra offerter och undersöka om du behöver bygglov eller liknande. Du kan också välja att använda dig av en certifierad installatör för flera typer av energiarbeten, se nedan.

Branschorganisationer:

 • Svenska Kyl- och värmepumpföreningen – tillverkare, importörer och återförsäljare av värmepumpar. Har du bestämt dig för att köpa en värmepump och det är dags att ta in offerter kan du titta på SKVPs checklista för offerter.
 • Pelletsförbundet – tillverkare, installatörer och bränsleproducenter för system som använder pellets.
 • Svensk solenergi – tillverkare, installatörer och återförsäljare av solceller och solfångare.

Certifierade installatörer

För installation av förnybar energi finns det en frivillig och EU-gemensam certifiering. Det finns inga krav på dig som konsument att välja en certifierad installatör, men det kan ge en trygghet eftersom installatören har tredjeparts-validerad kunskap. Du kan hitta certifierade installatörer för värmepumpar, solvärmesystem, solcellssystem och pannor som drivs med biomassa via Incerts hemsida. Vill du läsa mer om certifieringen kan du göra det på Energimyndighetens hemsida.