Fritidshus

I Stockholmsregionen finns det gott om fritidshus. Här hittar du information om hur ditt kan bli mer energismart.

Fritidshus

I genomsnitt är elanvändningen i ett fritidshus cirka 6 500 kWh per år. Dessutom har många fritidshus el som huvudsaklig energikälla.

Uppvärmning

Energianvändningen i ett fritidshus beror till stor del på hur mycket huset värms när det inte används. Underhållsvärme minskar risken för fuktproblem och att vattensystem fryser. Hus med isolering och fuktspärr bör helst ha underhållsvärme för att undvika fuktskador. Generellt gäller att innetemperaturen bör vara minst 5° varmare än utetemperaturen vintertid. Om vattensystemet inklusive tappvarmvattenberedaren inte är tömda under vintern bör det vara minst 5-7° inomhus för att förhindra frysning vid exempelvis elavbrott. I vissa hus kan det räcka att hålla varmt i de delar där vatten finns, exempelvis i våtutrymmen. Om vatteninstallationer, till exempel diskbänk, är placerade mot yttervägg – öppna bänkskåpsdörrarna så att rumsvärmen kommer in under diskbänken.

Se dock till att huset inte värms upp för mycket i onödan när ni inte vistas i huset. För varje grad som temperaturen i huset kan sänkas minskar energianvändningen för uppvärmningen med cirka 4-5 procent. Med distansstyrning av innetemperaturen, exempelvis med hjälp av din mobiltelefon, kan du ställa in så att huset är uppvärmt när du kommer dit och sedan dra ned temperaturen när du åker därifrån.

Luftluftvärmepump

Många fritidshus värms med direktverkande el. Som ett komplement till eluppvärmningen kan det vara intressant att installera en luftluftvärmepump eller en braskamin. En luftluftvärmepump (även kallad uteluftsvärmepump eller komfortvärmepump) kostar cirka 25 000-35 000 kr inklusive installation. I vanliga direktelvärmda småhus minskar totala elanvändningen med cirka 20-25 procent. Det saknas dock utförliga utvärderingar av hur mycket en luftluftvärmepump minskar elanvändningen i ett fritidshus.

Om du ska installera en luftluftvärmepump bör du välja en modell som fungerar för lägre inomhustemperaturer, cirka 10°, vilket är tillräckligt som underhållsvärme. Många luftluftvärmepumpar kräver en lägsta inomhustemperatur på 16° för att avfrostningen av utomhusdelen skall fungera.

Här kan du läsa mer om luftluftvärmepumpar.

Solenergi

I fritidshus som främst används på sommaren kan solenergi vara ett bra alternativ. Det finns olika sätt att utnyttja solens energi, dels genom att värma varmvatten med så kallade solfångare och dels genom att producera el med solceller. Det finns också så kallade luftsolfångare som sitter på väggen och för in uppvärmd luft i huset med hjälp av en fläkt, de används främst för att hålla fukt borta.

Med en mindre solvärmeanläggning på cirka 5 kvm kan nästan hela sommarens förbrukning av tappvarmvatten produceras av solvärme. Installationskostnad är cirka 20 000-30 000 kr. Detta passar exempelvis dig som har en pool du vill värma. Att installera solceller som producerar solel kan vara en riktigt bra möjlighet för dig som inte har ledningsbunden elektricitet framdragen till fritidshuset. En solcellsinstallation levererar drygt 150 kWh per kvm solceller och år. Idag kostar en solcellsinstallation ungefär 20 000-25 000 kr per installerad kW. 

Här kan du läsa mer om solenergi.

Fritidshus som blir permanentboende

Den största riskfaktorn med att bo året runt i ett fritidshus är risken för fuktskador. Vid ombyggnation bör därför både klimatskalet och ventilationen ses över ordentligt. Vinden och grunden är två områden som är extra viktiga att se över. I fritidshus är det vanligt med plintgrund eller krypgrund. Dessa typer av grunder har en enklare uppbyggnad och klassas idag som en riskkonstruktion eftersom det föreligger risk för fukt om grunden inte ventileras som den ska. Om huset används även på vinterhalvåret kan det bli fuktigare på vinden på grund av den stigande varma luften från huset. Om inga förändringar görs är vinden ofta dåligt isolerad och luften kan då tränga ut utan problem.

Här kan du läsa mer om tilläggsisolering.

Ventilation

I fritidshus är det vanligt med så kallad självdragsventilation, där luften kommer in genom ventiler och eventuella springor och otätheter i fönster och fasad. Luften tas ut via kanaler och exempelvis kakelugnar genom öppna spjäll och spisluckor. Det är alltid viktigt att luftomsättningen i huset är tillräcklig. Både du och huset mår bra av det. Därför ska du vara uppmärksam efter genomförda åtgärder i huset, som exempelvis tilläggsisolering eller fönsterbyte. Dessa åtgärder kan bidra till att självdragslösningen inte längre är tillräcklig. Om den friska luften har svårt att ta sig in kan installation av en tilluftsventil vara aktuell. Har luften svårt att ”lämna” huset kan en relativ billig och enkel lösning vara en installation av mekanisk fläkt, ett så kallad förstärkt självdrag.

Här kan du läsa mer om ventilation.