Tilläggsisolering

I äldre hus finns ofta ett behov av att minska värmeförlusterna genom klimatskalet, det vill säga genom tak, väggar, fönster, dörrar och golv. All värmeenergi som tillförs huset för att hålla det varmt kommer så småningom att lämna det. Det kallar vi för energibalans. Tilläggsisolering hjälper att minska värmeförlusterna så att mindre mängd energi behöver tillföras huset till uppvärmning, och hjälper värmen att stanna kvar i huset under längre tid.

Tilläggsisolering

Innan du börjar tilläggsisolera ditt hus är det viktigt att identifiera var värmeförlusterna finns och angripa de delar där du kan uppnå störst effekt. I genomsnittshuset försvinner värmen via:

 • Fönster och dörrar 35 procent
 • Väggar 20 procent
 • Ventilation 15 procent
 • Tak 15 procent
 • Golv och källare 15 procent

Det som brukar vara mest lönsamt att tilläggsisolera är vinden. Det brukar vara en enkel och inte alltför kostsam åtgärd som ger stor energibesparing. Är fönstren av en äldre modell kan det vara läge att ersätta en av rutorna med ett energieffektivt glas eller sätta dit ytterligare ett glas, alternativt byta ut dem.

Att tilläggsisolera väggarna eller fasaden innebär ofta stora kostnader men kan löna sig om den ändå behöver renoveras. Om husgrunden ska dräneras om, kan källarväggen isoleras i samband med det. Står huset på platta på mark kan någon form av kantbalksisolering vara intressant.

Vanliga isoleringsåtgärder 

Här kan du läsa mer om de vanligaste isoleringsåtgärderna, isolering av vind, fasad och vägg samt grunden. 

Tilläggsisolera vinden

Att tilläggsisolera vinden är en åtgärd som ofta återbetalas relativt snabbt. Framförallt brukar det vara lönsamt om den nuvarande isoleringstjockleken är mindre än 20 cm. Det brukar vara kostnadseffektivt att tilläggsisolera upp till cirka 40 – 50 cm total isolertjocklek.

Om den gamla isoleringen består av kutterspån som är torr och frisk kan den ligga kvar under den nya isoleringen men många hantverkare vill kunna lämna garanti på sitt jobb väljer därmed att inte blanda material. Det kan vara svårt att veta exakt hur bra isolering du får om olika material har blandats. Dessutom vill hantverkarna gärna ta bort det gamla materialet för att inspektera hur bjälklaget ser ut (det under isoleringen) och för att se att inget ligger gömt i det befintliga materialet.

Det är viktigt att vinden är rätt ventilerad efter tilläggsisoleringen. Var särskilt noggrann så att inte öppningarna vid takfoten täpps igen. Det är också viktigt att det finns en luftspalt mellan isolermaterialet och konstruktionen för att avleda eventuell fukt. Efter tilläggsisoleringen blir luften på vinden kallare och får sämre förmåga att ”ta till” sig fukt. Se till att det finns ett tätskikt som hindrar fuktig inomhusluft att ta sig upp på vinden, exempelvis genom vindslucka, eldosor, infällda lampor och vid rörgenomföringar genom vindsbjälklaget. Om fuktig luft kommer upp på vinden kan den kondensera på kalla takytor och på sikt orsaka mögelskador.

En tumregel är att om fukten kommer in (och den gör det på ett eller annat sätt) så måste den också transporters bort, ut ur huset. Kallvinden bör alltid ventileras, dock lagom mycket. Vid hög ventilationsgrad ökar risken att kall fuktig luft utifrån orsakar fuktproblem. Hittills är rekommendationen att en liten ventilationsgrad är att föredra. Det är dock en omdiskuterad fråga hur mycket en kallvind bör ventileras. Det är viktigt att du som ägare har koll på din tilläggsisolerade vind. Gå gärna upp regelbundet och titta om det är fuktigt eller inte. Om vinden är fuktpåverkad kan du laborera genom att antigen öka eller minska ventilationsgraden och kolla var fukten kommer ifrån.

I äldre hus är tilläggsisolering av vindsbjälklag ofta en lönsam åtgärd. I tabellen visas ungefärlig besparing för ett vindsbjälklag på cirka 125 kvm. För noggrannare beräkningar finns program på flera av isoleringsföretagens hemsidor.

Ungefärlig besparing vid tilläggsisolering av vind, kWh/ år. Antal cm avser nya tjockleken (befintlig + ny isolering)
Bef. Isolering 15 cm 20 cm 25 cm 35 cm 45 cm
5 cm 5 000 5 900 6 500 7 200 7 500
10 cm 1 600 2 400 2 800 3 800 4 300
15 cm  – 900 1 400 2 600 2 800

 

Tilläggsisolera fasad och väggar

Tilläggsisolering av väggar kan vara lönsamt i samband med andra åtgärder, som renovering av fasaden. Under årens lopp har flera olika material och metoder använts för att bygga ytterväggar i småhus. De olika konstruktionerna har olika egenskaper och förmåga att isolera. Exempelvis kan väggarna i ett hus från början av 70- talet släppa igenom dubbelt så mycket värme som ett hus som byggdes 20 år senare. Genom att tilläggsisolera ytterväggarna kan energianvändningen minskas, men det kan innebära höga kostnader. Det kan vara ett bra tillfälle att tilläggsisolera samtidigt som fasaden renoveras. Då blir merkostnaden jämförelsevis liten.

Ska jag tilläggsisolera utifrån eller inifrån?

Det är bäst att tilläggsisolera fasaden utifrån. Det gör att den gamla väggen blir torrare och det blir mindre värmeläckage vid anslutningar till innerväggar och bjälklag. I vissa fall, exempelvis i kulturhistoriskt värdefulla byggnader där fasaden inte får ändras, kan isoleringen göras inifrån. Det kräver dock stor noggrannhet och grundlig planering, om det görs på fel sätt kan det uppstå fukt- och mögelproblem.

Vid utvändig isolering av väggar är det viktigt att antigen ta bort den yttre fasaden eller se till att isolera vid otätheter eller genomföringar för bästa resultat, för att säkerställa att luftflöden ska gå igenom den nya panelen och inte den gamla. Tänk också på att det är jätteviktigt med en luftspalt mellan den yttre panelen och tilläggsisoleringen för att avleda eventuell fukt som kommer utifrån. Det är också viktigt att ha en ångspärr på insidan av väggen (finns oftast inte i äldre hus), som förhindrar fukten inifrån att trängas in i konstruktionen.

Tilläggsisolera grunden

Tilläggsisolering av grunden kan vara lönsamt om det görs i samband med andra åtgärder, såsom omdränering av husgrunden. Utvändig isolering av källarväggen gör väggen varmare och torrare och minskar risken för fuktproblem. Dock kan det vara lite svårare att isolera en grund jämfört med till exempel en vindsisolering. 

Betongplatta på mark brukar inte tilläggsisoleras. Om man ändå bestämmer sig för att tilläggsisolera en betongplatta är det viktigt att plattan är ren och att det inte finns något organiskt material som kan hålla fukten. Om man inte vill tilläggsisolera hela plattan kan man isolera lite på kantbalken i samband med till exempel dräneringen av huset. Använd då ett isoleringsmaterial som tål fukt så som cellplastskivor eller liknande.

Torpargrund eller krypgrund är en riskkonstruktion. Denna typ av grunder byggs inte idag. Det brukar vara kallt i de utrymmen och om luften utifrån kommer in, speciellt sommartid, brukar fukt fällas ut i grunden. Det går att isolera mot golvbjälklaget för att minskar värmeförlusterna från huset men det bästa är att bygga in krypgrunden helt och hållet och göra det till varmgrund.

Bra att ha koll på innan du isolerar

Tänk på att ventilationen påverkas!

Om ditt hus har självdrag är det viktigt att se till att luftomsättningen inte försämras vid tilläggsisolering. I och med att luftläckaget in i byggnaden minskar efter tilläggsisolering kan det behöva säkerställas att frisk luft kommer in i huset på andra sätt. Det kan exempelvis göras genom att låta otätheter vara kvar i övre kanten av fönsterbågen, sätta in springventiler i fönsterbågens eller fönsterkarmens övre del eller installera särskilda tilluftsventiler högt upp på väggarna i några rum i byggnaden. I vissa fall kan det finnas behov att installera elstyrda fläktsystem. Läs mer om ventilationssystem här.

I Energimyndighetens broschyr Att tilläggsisolera hus kan du läsa mer om tilläggsisolering.

 

Vad behöver du veta om ditt hus innan isolerar eller innan du ringer en hantverkare?

 • Husets energianvändning
 • Ålder på huset
 • Husets konstruktion och skick
  • Vilket material huset är byggt av
  • Vilka köldbryggor som finns i konstruktionen
  • Hur lufttätt huset är (upplevs det tätt eller är det dragit på vissa ställen)
 • Hur husets ventilation fungerar
 • Om det finns fuktskador, nya eller gamla som inte åtgärdats, som du vill passa på att åtgärda i samband med tilläggsisoleringen.
 • En grov uppfattning över vad man vill ha gjort

OBS! Ange samma info till alla hantverkare och gör en skriftlig överenskommelse över vad som ska uppnås och när.

 

Tips på utförande/hantverkare

Det är bra att anlita en hantverkare som är van att arbeta med ett visst material och som kan materialets egenskaper och hur materialet beter sig i konstruktionen. Tips från vänner och bekanta kan också vara mycket värdefullt.

Det finns inga certifierade hantverkare för tilläggsisolering men man kan kolla med branschorganisationen Isolerarna. Där kan du till exempel hitta företag som är behöriga för lösullsinstallationer, läs mer här.

Läs mer om hur du hittar och väljer företag här. 

Hur vet jag om huset är dåligt isolerat? 

Det finns flera sätt att ta reda på om ditt hus är bra isolerat eller inte. Läs mer om de olika sätten nedan. 

Titta i energideklarationen

Ett sätt är att gå igenom husets Energideklaration som berättar hur energieffektivt ditt hus är. Om huset har en lägre energiklass: E, F, G kan det vara en fingervisning på att huset har dålig isoleringsförmåga. Ett sådant hus kräver mer energi till uppvärmning och läcker också mer värmeenergi än ett hus med bra energiklass (A; B; C; D). Ju högre energianvändning och sämre energiklass desto lönsammare är det att göra åtgärder i husets klimatskal och minska energiförlusterna.

Jämför med ett typhus

Finns ingen energideklaration kan du jämföra ditt hus med ett “typhus”, som Energimyndigheten tagit fram. Ett sådant exempel är ett hus på 145 m2, byggt på 70 talet, beläget i mellansverige med 2 vuxna och 2 barn. Om ett sådant hus värms med el och inga energieffektiviseringsåtgärder har gjorts behövs ungefär 16- 17 000 kWh per år för att värme huset och varmvattnet. Till detta tillkommer ca 6 000 kWh el för hushållet, till bland annat kök, elektronik och belysning.  Tilläggsisolering av detta hus minskar den totala energiåtgången för värme och varmvatten med 10 – 20 % och om de dessutom byter elvärmen till ett effektivare värmesystem kan energiåtgången för värme och varmvatten sjunka med 70 %. Läs mer om energimyndighetens typhus här. 

Jämför husets u-värde

Du kan också jämföra ditt hus via sk. U-värden av olika delar i husets konstruktion. U-värdet säger hur mycket värme som kan transporteras genom material. Ju lägre U-värde desto bättre isoleringsförmåga. Husen byggda på 2020-talet har nästan dubbelt så bra isoleringsförmåga jämfört med hus byggda på 70-talet. 

Husets del

70-tals villa

2020-tals villa

Vägg

0,2 W/m2K

0,16 W/m2K

Tak

0,15 W/m2K

0,1 W/m2K

Grund

0,2 W/m2K

0,13 W/m2K

Fönster/dörrar

2,5 W/m2K

1,1 W/m2K

Lufttäthetsförluster

Stora

Minimala

 

Undersök på egen hand

Här kommer ytterligare sätt att ta reda på om huset läcker energi:

 • Använd en värmekamera för att identifiera energisvaga delar i huset
 • Är det snö på taket? Undersök om det är jämnt fördelat eller om det finns kala fläckar. Om snön har smält på delar av taket eller det har blivit många istappar är det tecken på dålig vindsisolering. 
 • Kolla tjockleken på isoleringen med en linjal samt titta om isoleringen på till exempel vinden är jämnt fördelad.
 • Genom att följa ljuset från undervåningen kan du se om ljuset syns vid till exempel genomföringar, där det borde vara mörkt. Metoden kan hjälpa identifiera svagt oisolerade delar.
 • Inspektera ytterväggen när det är kallt ute. Är delar av ytterväggen frostbelagd och andra inte? Det kan vara tecken på dålig isolering.
 • Är delar av innerväggen kallare än andra? Det kan vara tecken på dålig isolering.

Vilka material används för tilläggsisolering?

Det finns en rad olika isolermaterial att välja mellan; sten- och glasull, olika kvaliteter av cellplaster samt flera olika naturfiberbaserade material. De olika materialen har olika egenskaper och måste därför användas på rätt sätt för att fungera bra och för att undvika skador på huset.

Aspekter som kan spela roll vid val av isolermaterial:

 • isoleringsvärde
 • materialets klimatpåverkan
 • kvalitet
 • lämplighet
 • pris
 • eget intresse för ett visst material
 • materialets lätthet
 • materialets tryckhållfasthet
 • materialets ljudabsorption

  Olika materialen har olika klimatpåverkan. Materialets klimatpåverkan är kopplad till vilken råvara de består av, var och hur dessa producerades och hur långt de behöver transporteras. Cellulosabaserade produkter har i regel lägst klimatpåverkan jämfört med till exempel plastbaserade produkterna som oftast innehåller olja. Glas och stenull är oftast returprodukter (av återvunnet glas eller stenmassa) och har något lägre klimatpåverkan än de plastbaserade produkterna men något högre klimatpåverkan än de cellulosabaserade.

  I samband med isoleringsmaterial brukar man ange ett Lambdavärde. Detta är ett värde på materialets isolerförmåga, ju lägre värde desto bättre isolering. För mineralull är Lambdavärdet 0,038 W/(m.K), vilket är relativt lågt jämfört med till exempel betong som har ett Lambdavärde på 1,7 W/(m.K). Vissa isoleringsmaterial har även andra egenskaper än isoleringsförmåga och kan även användas för att göra byggnaden mer lufttät eller för att förbättra tryckhållfastheten eller ljudisoleringen.

   

  Läs mer om isolering

  Energimyndigheten har tagit fram en broschyr som heter “Att tilläggsisolera hus”. I denna kan du läsa mer om hur du går tillväga för att få ett välisolerat och samtidigt friskt hus.