Ladda din elbil hemma

Den bästa laddplatsen är bilens ordinarie parkeringsplats. För dig som vill köpa elbil uppstår ofta frågor om vad som krävs, vad det kostar och hur du ska gå tillväga för att installera en laddplats.

Köp laddstation samtidigt som elbilen

Att ladda hemma är det smidigaste sättet att ladda sin elbil. Bilen laddar sig själv medan du gör annat och du slipper åka till bensinstationen.

Har du eget garage, carport eller parkering intill husväggen är det oftast enkelt att fixa laddplats. Det som behövs är framdragen el och en laddbox. Billigast är en laddbox på väggen i ett garage eller utomhus. En laddstolpe kräver oftast markarbeten och kan bli dyrare. Utbudet av laddhybridbilar och rena elbilar blir allt större och nu finns modeller som passar de flesta behov. Även om elbilar kan vara dyrare i inköpskostnad än en fossildriven bil, kan du spara in det på sikt tack vare den låga bränslekostnaden. I genomsnitt drar en elbil cirka 1,5-2 kWh per mil. Det innebär en kostnad på cirka 3,5 kr per mil vid ett elpris på 2 kr/kWh. Kostnaden motsvarar ungefär 470 kr per månad eller 5 600 kr per år för genomsnittsbilisten.

För att ladda din bil säkert hemma behöver du köpa en laddstation samtidigt som du köper din elbil. En laddstation kan vara antingen en laddbox eller laddstolpe som har ett eller flera ladduttag/laddpunkter. En laddbox kostar ungefär mellan 12 000-20 000 kr för utrustning och installation. En laddstolpe kostar ungefär mellan 20 000-50 000 kr för utrustning och installation.

Privatpersoner kan utnyttja skattereduktionen för grön teknik vid installation av laddplats, här kan du läsa mer om bidrag och stöd

Vid normalladdning, vilket passar bra hemma vid bostaden, laddas bilens batteri med cirka 2 mil per timmes laddning vid installation på 1-fas 16 A. Det innebär en total laddtid på mellan 6 och 25 timmar beroende på vilken bilmodell som laddas. Oftast är bilen inte helt urladdad och behöver därför inte stå hela den tiden för att få full räckvidd.

Fixa laddplats – Steg för steg

För att göra det enklare för dig som privatperson att fixa laddplats har vi tagit fram en steg för steg guide. I denna guide får du hjälp med vad du bör tänka på vid inköp och installation av laddplatser med normalladdning till småhus. Ur säkerhetssynpunkt är det inte rekommenderat att regelbundet ladda ett fordon i ett vanligt jordat eluttag då det ökar risken för brand.

Steg 1 – Undersök förutsättningarna

Placering av laddstation

Har du eget garage, carport eller parkering intill husvägg är det ofta lätt att fixa laddplats. Det som behövs är framdragen el och en laddbox. Billigast är att sätta upp en laddbox på väggen. En laddstolpe kräver oftast markarbeten och kan bli dyrare.

Kontroll av säkring och ledningar

Ta reda på hur stor säkring du har. Leverantören kommer sedan hjälpa dig att kontrollera att det finns utrymme för en laddplats på din befintliga säkringsstorlek. Om det inte gör det behöver du höja din säkring eller köpa en utrustning med lastbalansering (ser till att laddning sker när energianvändningen i hemmet är låg). Leverantören säkerställer också att dina ledningar tål en ökad belastning i form av ett större strömuttag under en längre tid.

Vad kommer det att kosta?

Priset på en laddbox i ett garage är cirka 5 000-12 000 kr och installationen cirka 2 000-10 000 kr. Laddstolpar som kräver markarbete blir ofta dyrare, totalkostnaden kan då bli upp till 50 000 kr.

Från 1 januari 2021 kan du som installerar en laddplats utnyttja skattereduktionen för grön teknik. Skattereduktionen är 50 procent av arbets- och materialkostnaden. Du får avdraget direkt på fakturan från installatören. För att kunna ta del av skattereduktionen måste du äga bostaden där installationen utförs och du ska ha skattereduktion kvar att utnyttja. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Behövs bygglov?

Ta reda på om det behövs bygglov i din kommun, vanligtvis gör det inte det.

Steg 2 – Välj typ av laddutrustning

Laddeffekt och spänning

Beroende på hur hög laddeffekt en laddstation har kommer det att ta olika lång tid att ladda en elbil. En högre effekt innebär en kortare laddtid men också större belastning och krav på elledningarna.

Normalladdning (3,7 kW–≤ 11 kW) är den vanligaste typen och passar bra på platser där bilen står parkerad under en längre tid, som i hemmet. Med normalladdning laddas ett tomt elbilsbatteri fullt på ungefär 8-25 timmar beroende på batteriets storlek och tillgänglig effekt. I de flesta fall laddas minst 2 mil per timme. Kom ihåg att bilen sällan är helt urladdad, det är alltså inte så ofta en bil behöver full laddtid.

En tumregel att utgå från är att 230 V (1-fas) 16 A ger ungefär 2 mils körning per laddtimme och 400 V (3-fas) 16 A ger ungefär 5 mils körning per laddtimme. Dessa siffror kan dock variera beroende på bil och körsätt. Många nya elbilar kan ta emot 400 V (3-fas) 16 A medan laddhybrider ofta bara kan ta emot 230 V (1-fas) 16 A.

Fast kabel eller uttag

Laddstationen kan ha en fast kabel eller bara bestå av ett uttag. Det är smidigt med en fast kabel då det är samma bil som alltid ska ladda, men på en del stationer med uttag går det även att låsa fast kabeln i uttaget.

Typ av uttag

Uttag av Typ 2 förekommer i europeiska bilar men är nu standard i alla nya elbilsmodeller. Typ 1 förekommer i huvudsak i asiatiska elbilar. En laddstation för normalladdning har säkerhetsnivå Mode 3 som är standarden inom EU.

Kommunikation och säkerhet

Laddkabelns kontakter är till för att ansluta elbilen för laddning men också för att skicka och ta emot information mellan laddutrustning och elbil. Kontakten är jordad och låser elbilen så att den inte kan starta under laddningen. Laddstationen kommunicerar med en styrenhet i bilen om batteriets tillstånd och temperatur. Det är viktigt att installera en personskyddsbrytare (kombination av jordfelsbrytare och dvärgbrytare) per laddpunkt om det inte finns inbyggt. Enligt svensk standard måste din laddare ha jordfelsbrytare Typ B eller Typ A i kombination med DC övervakning som brytare vid 6 mA. Installera gärna en MID-godkänd elmätare till laddboxen. För att kunna nyttja skattereduktionen för grön teknik ska laddpunkten vara förbered för elmätning och debitering, och uttaget ska vara av Typ 2 eller Typ Combo 2.

Uppkopplad laddning

Vissa tillverkare av laddutrustning erbjuder uppkopplingsmöjligheter. Det kan ske genom Ethernet, Ethernet över Elnät (slipper kabel) eller Wi-Fi. Med hjälp av uppkoppling kan du enkelt koppla upp laddutrustningen mot ditt hemmanätverk och därigenom starta och stoppa laddningen via exempelvis din mobiltelefon eller tidsbestämma laddningen så att du alltid laddar nattetid. Den uppkopplade laddutrustningen möjliggör också att du alltid kan se att bilen laddar som den ska, oavsett var du är, och du kan få ett meddelande om laddningen avbryts eller något annat går fel.

Detta är också bra att tänka på vid val av laddutrustning

Laddaren ska tydligt visa om den fungerar och om den är i drift eller inte. Fundera på om det finns tillräckligt med plats vid parkeringen för laddutrustningen och om ni kommer vara i behov av att styra laddeffekten beroende på eltillgång, tariff och så vidare. För att endast behöriga ska få tillgång till att ladda kan olika identifikationslösningar användas. Exempel på dessa är mobilapp, nyckel eller RFID-bricka.

Utrustningen ska klara temperaturer från -25° till +30°, luftfuktighet från 5 till 95 procent samt IP-klass 55. Kommunikation (med eller utan identifikation och övervakning av laddstationen) bör vara Ethernet, GPRS, 3G, 4G eller 5G och uppfylla kommunikationsprotokoll för laddare OCPP 1.6.

Steg 3 – Ta in offerter

Kontakta minst två leverantörer av laddutrustning och begär offerter på helhetslösning, laddbox eller laddstolpe och installation. Be gärna om referenser till tidigare installationer som leverantören har utfört. Vissa leverantörer erbjuder service och support, andra erbjuder betallösningar som även fungerar på publika laddplatser. 

Jämför offerter och titta på vad som ingår i priset, till exempel montering, garanti, service och uppkoppling. Ta även reda på om det tillkommer några löpande kostnader eller tidsbegränsningar i online funktionalitet.

Steg 4 – Beställ laddutrustning och arbete

Teckna avtal med den leverantör som passar dig bäst. Kontrollera att leverantören har F-skattesedel på Skatteverkets hemsida och är registrerad hos Elsäkerhetsverket.

När du har valt laddutrustning och leverantör kan installationen börja. Ledningsdragning och installation ska utföras av fackman. Driftssättning och slutbesiktning utförs av leverantören.

Att fixa laddplatser i en samfällighet

Bor du i en samfällighet kan det vara lite knepigare att fixa laddplatser. Vi har tagit fram en steg för steg guide för samfälligheter som vill fixa laddplats.

Även nedan beskrivs hur ni går tillväga för att utreda frågan.

Kontrollera vad som står i anläggningsbeslutet

För att skapa en gemensamhetsanläggning behövs ett anläggningsbeslut som utfärdas av en lantmäterimyndighet. Anläggningsbeslutet beskriver tydligt vad som ingår i anläggningen. På så vis blir det tydligt för delägarna vad de gemensamt har ansvar för samtidigt som det underlättar för nya ägare att veta vilka gemensamma kostnader som kan uppstå. Beslutet kan därefter förvaltas av en samfällighetsförening (majoritetsbeslut gäller för förvaltandet) eller genom delägarförvaltning (delägarna måste vara ense om förvaltningsåtgärder).

Om anläggningsbeslutet inte omfattar förvaltning av laddpunkter kan föreningens styrelse efter beslut på föreningsstämma ansöka om omprövning hos Lantmäteriet. En omprövning kan göras för att lägga till nya ändamål till en befintlig gemensamhetsanläggning efter att det har tillkommit nya behov, som exempelvis elbilsladdning. Läs mer i vår guide om vad ni som samfällighetsförening ska tänka på när ni vill installera laddplatser och om ni ska ompröva ert anläggningsbeslut.

Kan vi utnyttja eller konvertera befintliga motorvärmare?

Vi får ofta frågan om det går att nyttja befintliga motorvärmare (som finns angivna i anläggningsbeslutet) till elbilsladdning utan omprövning. Elledningar med elcentraler kan förmodligen uppgraderas (exempelvis förses med lastbalansering) efter stämmobeslut enligt en dom i mark- och miljööverdomstolen. Därefter kan samfällighetsföreningen låta varje fastighet köpa en egen laddbox/laddstolpe att ansluta, eller uppgradera befintliga motorvärmare om det är möjligt. För att varje fastighetsägare ska kunna betala för sin egen elanvändning krävs det dock att anläggningsbeslutet möjliggör detta (och inte bara debitering per andelstal).

Alternativ till att investera i och äga laddplatserna själva

Om samfälligheten har hand om elledningar och elcentraler genom anläggningsbeslutet kan dessa förmodligen uppgraderas (exempelvis förses med lastbalansering) utan omprövning enligt en dom i mark- och miljööverdomstolen. Efter uppgraderingen kan samfällighetsföreningen låta varje fastighet köpa egen laddutrustning. För att varje fastighetsägare ska kunna betala för sin egen elanvändning krävs det dock att anläggningsbeslutet möjliggör detta (och inte bara debitering per andelstal). Det är också bra att ha samma leverantör av laddutrustning, så att laddboxarna/laddstolparna kan kopplas ihop med varandra. Det finns även en affärsmodell där laddning hyrs ut som en tjänst. En leverantör installerar då laddutrustningen och hyr sedan ut den direkt till de boende.

Ladda elbil i din BRF

Du vet väl att även en bostadsrättsförening kan fixa laddplatser. All information riktad till BRF:er finner du i menyvalen ovan. Klicka här för att komma direkt till sidan om laddplats.

Frågor och svar

Vi får många frågor om laddplatser i hemmet. Här svarar vi på de vanligaste. Kontakta din lokala energi- och klimatrådgivare om du har andra frågor så hjälper de dig. Se Kontakt i menyn.

Ska jag installera laddstationen på 1- eller 3-fas?

Effekten i laddboxen är framförallt beroende av hur laddboxen installeras och hur mycket effekt bilens ombordladdare kan ta emot. Installationen av laddboxen i hemmets elcentral kan ske på 1 eller 3 faser och laddboxen ställs då in för 1-fas respektive 3-fasladdning med strömstyrka mellan 10 A och 32 A. 

Vid en installation på 1-fas blir den maximala laddeffekten 3,7 kW med 16 A och 7,4 kW vid 32 A. Vid en installation på 3-fas blir den maximala laddeffekten 11 kW med 16 A och upp till 22 kW med 32 A. 

Många laddbara bilar, särskilt laddhybrider, kan enbart ta emot 3,7 kW, men det är ändå fullt möjligt att ladda bilen från boxar som ger högre effekt. Fundera på vilket laddbehov du har, de flesta bilar står parkerade under en hel natt och då räcker 3,7 kW gott och väl.

Vad är skillnaden på Typ 1- och Typ 2-uttag? Vilket ska jag välja?

Typ 1: Äldre modeller av asiatiska bilar har Typ 1-uttag. Dessa kan bara laddas med 1-fasladdning. Det finns kablar med Typ 2-uttag i ena ändan och Typ 1-uttag i andra ändan som kan användas vid laddplatser med Typ 2-uttag (detta går inte om laddplatsen är utrustad med en fast Typ 2-kabel).

Typ 2: Alla nya bilmodeller lanserade från år 2015 ska vara utrustade med Typ 2-uttag enligt EU-standard. Alla publika laddplatser ska från och med 2017 ha Typ 2-uttag enligt EU-direktiv.

Kan jag använda motorvärmaruttag för att ladda min bil?

Motorvärmaruttag är inte lämpat för normalladdning annat än kortare tid och under uppsikt eftersom komponenter och kablar inte är gjorda för flera timmars laddning och den värmealstring som kan uppstå. Den jordade kabeln, med så kallad schucko-kontakt, som ofta medföljer elbilen ska endast ses som en alternativ reservlösning av elsäkerhetsskäl. Laddning med schucko-kontakt kan på sikt leda till överbelastning med exempelvis varmgång i eluttag, i kopplingspunkter och i elcentralen med risk för brand. Det kan också finnas en risk att fastighetens jordfelsbrytare inte skyddar vid fel om den inte är anpassad för laddning av elbilar. Använd inte förlängningssladdar eller grenuttag vid laddning.

Hur laddar jag säkert ur brandsäkerhetssynpunkt?

De flesta bränder där elbilar varit involverade har berott på felaktig laddning. Det viktigaste för att förebygga bränder vid laddning är därför att ladda med rätt utrustning, det vill säga med en laddbox eller laddstolpe. Anläggningen måste klara hög belastning under lång tid, det gör inte vanliga vägg- och motorvärmaruttag. Tips för säker laddning:

  • Välj utrustning som är CE-märkt
  • Välj utrustning som har säkerhetsnivå Mode 3 (standard inom EU)
  • Allt elarbete ska utföras av en auktoriserad elinstallatör, kontrollera att företaget är registrerat hos Elsäkerhetsverket
  • Välj en totalentreprenad så att samma leverantör ansvarar för utrustning, montering, ledningsdragning och installation.

Hur laddar jag när jag inte är hemma?

Ibland kommer du antagligen behöva ladda din bil på andra ställen än vid din bostad. Publika laddstationer fungerar lite olika, oftast krävs det att du är registrerad hos operatören som driver laddstationen. Du behöver ladda ner en app eller få ett laddkort/ laddbricka av operatören som gör att du kan starta laddningen och betala för den. I nuläget finns inget samarbete mellan operatörer utan du behöver ett avtal med varje enskild operatör.

Miljöfordons hemsida hittar du alla publika laddstationer i Norden och kan filtrera sökningen efter typ av uttag.