Tilläggsisolering och fönsterbyten

Mycket av den värme som tillförs ett hus försvinner ut genom husets klimatskal – genom tak, väggar, fönster, dörrar och golv – speciellt om huset är äldre. Att tilläggsisolera vinden är ofta en lönsam åtgärd. Om fönstren är av äldre modell kan det vara läge att byta ut dem, eller ersätta en av rutorna med energiglas. Att tilläggsisolera fasaden innebär ofta stora kostnader, men kan löna sig om den ändå behöver renoveras.

Värmeförluster i flerbostadshus

Häften av värmeförlusterna i ett flerbostadshus sker genom klimatskalet. 20 procent försvinner genom fönstren, 20 procent genom väggarna, 7 procent genom tak och vind och 3 procent genom golvet.
Den andra hälften av värmeförlusterna beräknas vara via ventilation och spillvatten.
Ofta är det mest kostnadseffektiva att tilläggsisolera vinden.

Tilläggsisolera vinden

Att tilläggsisolera vinden i ett flerbostadshus är ofta ett enkelt och lönsamt sätt att spara energi.

Om vinden är enkel att komma åt och inte utnyttjas till andra ändamål kan en tilläggsisolering göras. Att tilläggsisolera upp till en total tjocklek på cirka 40-50 cm isolering är en relativt billig åtgärd som återbetalar sig snabbt genom minskade energiförluster. På flera av isoleringsföretagens hemsidor kan ni hitta program för att räkna ut den potentiella energibesparingen.

Om den gamla isoleringen består av kutterspån som är torr och frisk kan den ligga kvar. Den nya isoleringen, lösull eller skivor, kan då läggas ovanpå. Fördelen med lösull i jämförelse med skivor är att den är enklare att sprida och nå in i vinklar och vrår.

Att tänka på efter isolering av vind

Det är viktigt att se till att vinden är rätt ventilerad efter en tilläggsisolering; och att fuktig inomhusluft inte släpps upp. När luften blir kallare på vinden kan kondens bildas, vilket i sin tur kan leda till fukt- och mögelskador.

Se till att fuktig inomhusluft inte kommer upp via exempelvis vindsluckor, eldosor, infällda lampor eller vid rörgenomföringar i vindsbjälklaget. Öppningar vid takfoten får inte täppas igen.

När huset har tilläggsisolerats behöver en injustering av värmesystemet göras eftersom värmetillförseln till vissa lägenheter kan behöva ändras. Lägenheter som ligger under vinden brukar exempelvis inte behöva lika mycket värme då taket inte längre är kallt.

Se till att luftomsättningen inte försämras!

Tilläggsisolering kan minska luftläckaget in i en byggnad. Därför behöver frisk luft komma in i huset på andra sätt. Detta är särskilt viktigt om ni har självdragsventilation. Frisk luft kan exempelvis tas in genom att ha kvar otätheter i övre kanten av fönsterbågen, sätta in springventiler i fönsterbågens övre del eller installera tilluftsventiler i några rum. I vissa fall kan elstyrda fläktsystem behöva installeras.

Tilläggsisolera fasaden

När fasaden i ert hus behöver bytas ut eller renoveras kan ni samtidigt se över om husets ytterväggar har tillräckligt med isolering. Tilläggsisolering av fasaden är oftast bara lönsam om ni ändå behöver åtgärda den.

Bäst är att tilläggsisolera fasaden utifrån då den gamla väggen täcks in och blir torrare. Dessutom kan värmeläckage till innerväggar och bjälklag undvikas, som annars kan uppstå om isoleringen görs inifrån. En annan fördel är att eventuella störningar också kan undvikas för boende, om arbetet utförs på utsidan.

Undersök alltid om kommunens detaljplan sätter några begränsningar för hur fasaden får ändras. I vissa fall där fasaden inte får ändras, exempelvis i kulturhistoriskt värdefulla byggnader, kan isoleringen göras inifrån. Dock kräver det stor noggrannhet då lukt- och mögelproblem kan uppstå om det görs på felaktigt sätt.

Det finns många olika isolermaterial att välja mellan: sten- och glasull, olika kvaliteter av cellplaster, samt flera olika naturfiberbaserade material. De olika materialen har olika egenskaper och måste därför användas på rätt sätt för att de dels ska fungera optimalt och dels för att undvika skador på huset. Tänk på att tjockleken på tilläggsisoleringen inte är liktydigt med materialets isoleringsförmåga. En alltför tjock isolering kan medföra merkostnader om exempelvis fönster behöver flyttas ut till den nya ytterväggen eller att takfoten behöver förlängas.

Ta in offerter

I en bostadsrättsförening behöver ibland större åtgärder utföras i fastigheten. Genom att tänka igenom er upphandling ökar chansen att ni får in offerter som uppfyller era önskemål.

Renovera eller byta fönster

Valet av fönster är en viktig komponent för att få ett bra klimatskal. Olika fönster ger olika komfort och har direkt påverkan på inomhusklimatet. I jämförelse med ett äldre tvåglasfönster, släpper ett nytt energieffektivt fönster endast igenom en tredjedel av värmen, samtidigt som det minskar både drag och buller. Dock är det oftast bara lönsamt att byta till energieffektiva fönster när befintliga fönster ändå behöver bytas ut, exempelvis på grund av ålder.

Ska vi byta ut eller renovera våra fönster?

Vilken typ av åtgärd som behövs, beror på i vilket skick och av vilken kvalité fönstren är. Äldre fönster är ofta tillverkade i riktigt bra kärnvirke som är värt att ta hand om. De kan också ha höga estetiska värden.

Att renovera fönster kan innebära att karm och träram behöver skrapas och målas om, och att delar till fönstren behöver bytas ut. Men det kan också innebära att befintliga glas byts ut till mer energieffektiva, eller att extra rutor monteras för att isolera bättre. För att fönster ska hålla tätt är det också viktigt att tätningslister runt om fönstren är i bra skick.

Att tänka på:

  • Hur många år förlängs fönstrens livslängd efter en eventuell renovering?
  • Vad blir kostnaden för att renovera gamla fönster jämfört med nya fönster?
  • Hur stor blir den potentiella sänkningen av uppvärmningskostnaderna?

Byta till nya fönster

Om era fönster är i dåligt skick, till exempel av dåligt virke, är det ett bra alternativ att helt byta ut dem mot nya energieffektiva fönster. Hur energieffektivt ett fönster är anges med ett U-värde. Ju lägre U-värdet desto bättre värmeisoleringsförmåga har fönstret. Jämför U-värdet på hela fönsterkonstruktionen, inklusive fönsterramen. Ett vanligt tvåglasfönster har ett U-värde på cirka 2,9 W/ kvm K, medan ett modernt energieffektivt fönster kan ha ett U-värde på cirka 0,7-0,8 W/ kvm K.

En del fönster är energimärkta, ta gärna hjälp av märkningen för att jämföra olika fönster. Energimärkning för fönster är dock frivillig och saknas därför ibland, då är U-värdet en bra utgångspunkt.

Renovera eller energieffektivisera befintliga fönster

Om era befintliga tvåglasfönster, både karm och båge, är i bra skick finns det flera sätt att minska värmeförlusterna utan att byta ut hela fönstret:

  • Ersätt en av de befintliga glasrutorna med energiglas. Att ersätta den inre rutan ger störst energibesparing.
  • Ersätt den inre glasrutan med en ny dubbel isolerruta. Isolerrutan sätts i innerbågen och har ett mellanliggande skikt av gas. För att kunna göra detta måste fönsterbågarna tas loss och glaset tas ur. I bågarna fräses nya spår för den tjockare isolerrutan.
  • Ersätt befintlig båge med en fast isolerruta med energiglas.
  • Sätt in en tredje ruta på insidan av innerbågen, det kan göras med fönstret på plats.

Vilken metod som passar bäst beror på vilken konstruktion fönstren har, rådgör alltid med en glasmästare om vad som passar bäst för era fönster. Passa på att kontrollera att fönstrets tätningslister är i bra skick och rätt placerade i samband med renoveringen.

Läs mer om fönsterrenovering i Energimyndighetens broschyr Fönsterrenovering med energiglas.

Behöver vi bygglov?

Bygglov behövs om åtgärder förändrar husets utseende väsentligt, exempelvis om en ny typ av fönster installeras eller om färgen på fönstren förändras. Däremot behövs inget bygglov om de nuvarande fönstren ersätts med nyare, eller om de renoverade fönstren ser likadana ut som de gamla.

Se över ventilationen efter genomförda fönsteråtgärder

Energieffektiva fönster bidrar till att mindre värme läcker ut, vilket i sin tur innebär att ventilationen minskar. Lägre värmestrålning genom fönstren innebär att mindre mängd luft tas in genom sprickor och otätheter. Därför är det viktigt att se över ventilationen i samband med åtgärderna. För en fortsatt god ventilation är det också viktigt att se över värmesystemet. När värmebehovet minskar behöver värmesystemet injusteras så att alla lägenheter får tillräcklig värmetillförsel.

Så mycket sparar ni genom att byta fönster

På EQ Fönsters hemsida kan ni räkna ut hur mycket energi ni kan spara om ni byter till nya energieffektiva fönster.