Ventilation i flerbostadshus

God ventilation är en förutsättning för en god boendemiljö. Alla ventilationssystem behöver ses över och underhållas regelbundet. Ofta går det att genomföra åtgärder som minskar energianvändningen och samtidigt förbättrar inomhusmiljön. Ungefär 33 procent av värmeförlusterna i ett flerbostadshus sker genom ventilationen.

Olika typer av ventilationssystem

Det finns fyra olika typer av ventilationssystem:

Självdragsventilation (S)

Självdragsventilation utnyttjar de termiska drivkrafter som uppstår när det är olika temperatur ute och inne. Självdragsventilation saknar därmed fläktar. I ett självdragssystem är det särskilt viktigt att fastigheten inte sluts för tätt eftersom det påverkar ventilationen.

Fläktstyrd frånluftsventilation (F)

Fläktstyrd frånluftsventilation är en eldriven frånluftsfläkt som suger ut luft ur huset genom frånluftskanaler. På så vis skapas ett undertryck som leder in ny luft.

Fläktstyrd från- och tilluftsventilation (FT)

Fläktstyrd från- och tilluftsventilation är ett system med eldrivna fläktar som reglerar luftflödet både till och från fastigheten.

Fläktstyrd från- och tilluftsventilation med värmeväxling (FTX)

Fläktstyrd från- och tilluftsventilation med värmeväxling är ett FT-system som kompletterats med värmeåtervinning. I ett sådant system tas värmen i frånluften om hand och återanvänds för att värma huset. Oftast används en roterande värmeväxlare eller en plattvärmeväxlare för att värma upp tilluften med hjälp av frånluftens värme.

Fastighetens olika system hänger ihop

I en fastighet finns flera system för olika funktioner. Ändras ett system så kommer andra att påverkas. Om ni till exempel tilläggsisolerar vinden kommer fastighetens luftflöden att ändras, vilket innebär att ni även behöver kontrollera att fastighetens ventilation är tillräcklig.

Ventilationssystem som inte fungerar

Några vanliga anledningar till att ventilationen inte fungerar är dåligt underhåll, bristfällig injustering eller att ventilationen inte är anpassad till förändringar i fastigheten. Ett tecken på att ventilationen inte fungerar är dålig lukt eller att lukter sprids mellan rum och lägenheter, ett annat är fukt på insidan av fönster eller mellan fönster.

Varför fungerar inte ventilationen som den ska?

Det kan finnas flera anledningar till att ett ventilationssystem inte fungerar optimalt.

Några vanliga exempel är:

 • Tilluftsdon är igensatta. Det kan göra att luftflödet ökar i ett annat don, vilket kan medföra dragkänsla och oljud.
 • Filter behöver bytas regelbundet, för att minska luftmotståndet och uppnå bra luftkvalité i huset.
 • Ventilationssystemet behöver injusteras, särskilt efter förändringar i en fastighets uppvärmningssystem eller byggnadskonstruktion, som exempelvis tilläggsisolering och installation av nytt värmesystem.
 • Tilluften är för varm. Om den styrs med fläkt, är det viktigt att den inte är för varm. Temperaturen på tilluften ska vara cirka 2-3° under rumstemperatur. För hög tilluftstemperatur kan göra att termostater i radiatorer slår av värmen, vilket kan leda till kallras från fönster. Dessutom blir luftomsättningen mycket sämre eftersom den varma luften stiger uppåt, vilket leder till att den största luftomsättningen sker under taket och inte i lägenheterna.

Hur kan vi kontrollera att frånluftsventilerna fungerar?

Att hålla ett papper mot frånluftsventilerna är ett enkelt knep för att se om de fungerar. Ett hushållspapper ska lätt sugas fast, och ett A4-papper ska fastna eller nästan fastna om flödet är bra. Om det inte gör det är draget i frånluftsventilerna otillräckligt, vilket kan bero på att:

 • Frånluftsfläkten har stannat eller är fel inställd.
 • Frånluftskanalerna inte är rengjorda enligt rekommendationerna, (bör rengöras vart femte år).
 • Frånluftsfiltrena är igensatta, (bör bytas minst en gång per år).
 • Tilluftsventiler/spjäll är stängda (gäller byggnader med självdrag).
 • Det är liten skillnad mellan ute- och innetemperatur vilket kan orsaka dåligt drag, speciellt på sommaren.

Informera boende om hur de kan påverka ventilationen

Påminn lägenhetsinnehavare att rengöra och underhålla sina frånluftsdon, exempelvis i badrum och kök. Frånluftsdon görs enkelt rent genom att dammsuga runt öppningen. Om donet behöver tas bort är det viktigt att det sätts tillbaka på rätt sätt så att inställningen på donet inte ändras. Läs mer om hur frånluftsdon och köksfläktar kan rengöras på HSBs hemsida.

De boende är också ansvariga för att se till att frisk luft kommer in där den ska, och att friskluftsventiler hålls öppna.

Vad är en obligatorisk ventilationskontroll (OVK)?

Ägare till flerbostadshus och liknade fastigheter ska regelbundet genomföra funktionskontroll av ventilationssystemet, så kallad obligatoriska ventilationskontroll (OVK). Kontrollen ska utföras var tredje år för hus med FT-system och var sjätte år med F-system eller självdragssystem. Intyg om OVK ska finnas i byggnaden på en väl synlig plats, exempelvis vid entrén.

Hur kan ventilationssystemet effektiviseras?

Nedan beskrivs ett antal exempel på åtgärder som kan minska energianvändningen i ventilationssystem.

Installera behovsstyrning av frånluftsventilation

Genom att installera tryck- och temperaturgivare med varvtalsreglering anpassas ventilationsflödet efter behov; och motorn kan jobba mer effektivt. Om behovsstyrning saknas, körs motorn på maximal effekt och ventilationsflödet är lika stort oavsett väderförhållanden.

Välj rätt filter och gör regelbundna filterbyten

Följ rekommendationerna om hur ofta filtren ska bytas och vilken typ av filter som ska användas i fastighetens ventilationsaggregat. Smutsiga filter leder till ett ökat luftmotstånd vilket gör att energiförbrukningen ökar.

Byt fläkt i ventilationsaggregatet

Traditionella fläktmotorer är av så kallad AC-typ (Alternating Current), vilket innebär att de drivs med växelström. De modernaste fläktmotorerna använder istället så kallad EC-teknik (Electronically Commutated) och drivs av likström. Med en EC-motor minskar elanvändningen med cirka 80 procent jämfört med en äldre AC-motor utan styrning och med cirka 60 procent jämfört med en AC-motor med frekvensstyrning.

Installera frånluftsåtervinning (FX)

Med frånluftsåtervinning återvinns värme ur frånluften med hjälp av en frånluftsvärmepump. Det passar i fastigheter med mekanisk frånluftsventilation och vattenburen uppvärmning. En frånluftsvärmepump kan placeras i undercentralen medan återvinningsbatterier placeras på vinden där frånluften är åtkomlig. Frånluften ansluts sedan med isolerade rör till värmepumpen och därefter till fastighetens värmeanläggning. Med en väl fungerande värmeåtervinning går det att minska energibehovet för uppvärmning av fastigheten med cirka 30 procent.

Installera värmeåtervinning (FTX)

Med värmeåtervinning återvinns värme ur frånluften, som därefter överförs till tilluften med hjälp av en värmeväxlare. Dock kan installation av värmeåtervinning vara kostsam och bör därför göras i samband med renovering eller vid utbyte av befintligt system för att den ska vara lönsam. Om ni överväger att byta ventilationssystem till ett FTX-system finns det en del faktorer att fundera kring:

 • Se till att det finns tillräckligt med plats för ett FTX- system. Systemet kräver en del utrymme för luftkanaler och värmeväxlare. Ofta finns gott om plats på vinden för att göra nödvändiga installationer. Rördragningen kan dock bli komplicerad mellan olika våningsplan och det är viktigt att planera var rören ska gå och att det finns tillräckligt med plats.
 • För att systemet ska fungera bra är det viktigt att fastigheten är tät. Det innebär att klimatskalet, särskilt fönster och dörrar, bör ses över. Läs mer om tilläggsisolering och fönster här. Förutom investeringskostnaden för ventilationssystemet kan det alltså tillkomma andra merkostnader som är viktiga att ha med i kalkylen.
 • I ett hus med självdrag är det stor risk att fastigheten inte är tillräckligt tät för att ett FTX-system ska fungera, vilket kan leda till att stora investeringar behöver göras. I en fastighet med ett frånluftssystem kan det vara lättare eftersom tilluften ofta tas in genom ventiler eller vädringsfönster istället för otätheter. Ett FT-system är jämfört med de andra ventilationssystemen lätt att komplettera med värmeväxlare, så att det blir ett komplett FTX-system.

Radon

Radon är en radioaktiv gas och mäts i becquerel (Bq) per kubikmeter luft. Den största stråldosen av radon som genomsnittssvensken utsätts för är från bostaden. Årsmedelvärdet av strålningen bör inte överstiga 200 Bq per kubikmeter. För bostadsrätter är föreningen ansvarig för att inomhusluften i bostäderna inte överstiger riktvärdet. Föreningen ska se till att radonhalterna är kontrollerade, samt bekosta mätningar och eventuella radonsaneringar.

Boverkets hemsida kan ni läsa mer om radon, mätning och sanering.

Svensk radonföreningens hemsida kan ni söka efter företag som kan hjälpa er att mäta, besiktiga och radonsanera.