Solenergi i flerbostadshus

Idag kan solens energi tas tillvara på två sätt, antingen genom att de omvandlas till värme med hjälp av solfångare eller till el med hjälp av solceller. Hur vill ni ta tillvara på solenergin?

Solceller kostar cirka 10 000-16 000 kr exklusive moms per installerad kW toppeffekt.

Som förening kan ni ha ett gemensamt elavtal så att solelen kan användas även i lägenheterna.
Solenergianläggningar kräver i vissa fall bygglov.

Har vi bra läge för solpaneler?

Gemensamt för solel och solvärme är att anläggningarna kräver en lämplig placering. För ett bra energiutbyte bör de orienteras från sydost till sydväst (90 graders skillnad) med en lutning som sträcker sig från 15 grader upp till 60 grader från horisontalläget. För maximal nytta är det viktigt att undvika skuggning från exempelvis träd eller andra byggnader. Undersök vilka förutsättningar ni har med hjälp av solkartan. Här kan ni enkelt se hur mycket solinstrålning som träffar ert tak och få en beräkning på er potentiella energiproduktion.

Ta in och utvärdera offerter

Vi har samlat tips på hur ni kan tänka vid upphandling av olika tjänster, såsom en solcellsinstallation. Läs mer om att ta in och utvärdera offerter.

Behöver vi bygglov?

Den 1 augusti 2018 infördes undantagskriterier för bygglov vilket gjort det lättare att installera solceller. För att uppfylla kraven måste anläggningen bland annat följa byggnadens form och får ej monteras på byggnader som anses särskilt värdefulla eller ligga inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för försvaret. Läs mer om reglerna på Boverkets hemsida eller kontakta er kommunala bygglovsavdelning, här hittar ni kontaktuppgifterna till er kommun.

Producera el med solceller

Det blir allt vanligare att producera el med solceller för gemensam användning i flerbostadshus. Det är både miljösmart, enkelt och på sikt lönsamt. Vanligast är att elen används till föreningens fastighetsel. För att kunna använda den egenproducerade elen även till hushållsel behöver alla lägenheter kopplas till samma elabonnemang.

En solcellsanläggning består i huvudsak av solcellsmoduler, kablage och växelriktare. Om det är ett fristående system som inte är anslutet till ett elnät, ingår även batteri och laddningsregulator. Funderar ni på vilken typ av solceller ni ska välja, läs mer på Energimyndighetens tester av solceller och växelriktare. Tänk på att all installation ska göras av en behörig elektriker.

Energimyndighetens hemsida finns guider och information om hur ni går till väga för att installera solceller. Läs även gärna våra goda exempel om bostadsrättsföreningar som har installerat solceller längst ned på denna sida.

Hur stor anläggning ska vi installera?

Hur stor anläggning som behövs beror på hur hög toppeffekt ni vill ha. En installerad kW motsvarar ungefär 4 moduler som tillsammans tar upp cirka 7-8 kvm på taket och producerar cirka 800-1000 kWh per år. I genomsnitt ligger priset på cirka 10 000-16 000 kr per installerad kW toppeffekt.

I normalfallet dimensioneras anläggningen för att täcka en del av det totala årsbehovet av el. Solcellerna producerar mest el under dagtid och på sommaren, och utgör därför endast ett komplement till övrig köpt el. Om anläggningen är ansluten till ett elnät kan överskottselen matas ut på nätet och säljas. Är anläggningen inte nätansluten går det att lagra producerad el med hjälp av batterier.

Går det att söka bidrag för solceller?

Som bostadsrättsförening finns det i dagsläget inget investeringsstöd för solceller. Däremot kan ni få skattereduktion för den överskottsel ni matar ut på det allmänna elnätet. Kravet är då att ni betalar skatt och har någon skatt att reducera, samt är mikroproducenter av solel. Läs mer under bidrag och stöd.

Behöver vi betala energiskatt?

Om ersättningen för den el ni säljer överstiger 30 000 kronor per år, måste föreningen vara momsregistrerad då ersättningen är momspliktig. Från den 1 juli 2022 höjs omsättningsgränsen till 80 000 kr.

Ni som producerar el i en solcellsanläggning med en sammanlagd installerad toppeffekt av mindre än 500 kW – och inte äger andra elproduktionsanläggningar – är inte skatteskyldiga. Ni ska alltså inte betala energiskatt, varken för egenförbrukad el eller för el som överförts till någon annan.

Äger ni en eller flera solcellsanläggningar som sammanlagt överskrider 500 kW i toppeffekt, är ni skatteskyldiga för elen och ska registrera er hos Skatteverket. För egenproducerad el som ni själva använder från anläggningar under 500 kW i toppeffekt, får ni göra skatteavdrag på. Skattereduktionen är 60 öre per kWh men högst 18 000 kr per kalenderår.

Läs mer om moms, energiskatt och skattereduktion på Skatteverkets hemsida.

Gemensamt elavtal och solceller

Som förening kan ni spara pengar på att alla medlemmar har ett gemensamt elavtal istället för att varje lägenhetsinnehavare har ett eget. Med ett gemensamt elavtal kan solelen även användas till hushållsel för de boende. Elen kan alltså användas både i lägenheter och i gemensamma lokaler. Solinstallationen kan då dimensioneras för att producera mer el än om den enbart hade använts till gemensamma lokaler. Dessutom minimeras överskottsproduktionen.

Vid ett gemensamt avtal minskar kostnaderna för nät- och elavgifter. Dessutom har föreningen som storkund större möjlighet att förhandla om ett bättre elpris.

Här kan du läsa mer om gemensamt elavtal. Glöm inte att gemensamma avtal där föreningen debiterar boende enligt IMD (individuell mätning och debitering), är momspliktigt. Läs mer om moms i en bostadsrättsförening hos Skatteverket. 

Tänk på elsäkerheten

En solcellsanläggning är en starkströmsanläggning. För att den ska vara säker finns krav på vem som får installera och hur det ska gå till. Som köpare är det viktigt att du väljer leverantör med omsorg; och ser till att slutkontroll och överlämning av anläggningen utförs rättsenligt. Energimyndigheten har tagit fram tips och råd för dig som konsument för att säkerställa att du får en elsäker solcellsinstallation. Här hittar du Energimyndighetens information om elsäkerhet.

I en rapport från 2020 redogör Elsäkerhetsverket om installationsbrister som förekommer i flera solcellsanläggningar. Här kan du läsa rapporten Solel från Elsäkerhetsverket.

Producera varmvatten med solfångare

Till skillnad från solcellerna som producerar el, producerar solfångare värme. Värmen kan användas både för att värma tappvarmvatten och anslutas till husets värmesystem. Byggnader och anläggningar som har behov av varmvatten under sommaren är utmärkta för solfångare. Kontakta oss gärna om ni vill veta mer om solfångare.

Solenergi för fritidshus eller småhus

Funderar du på att installera solceller på fritidshuset eller villan?