HSB BRF Albatrossen

Bostadsrättsföreningen Albatrossen har energieffektiviserat sina 20 bostadshus med bland annat energifönster och LED-belysning. 

Solpaneler i solnedgång

Energibesparande åtgärder

Byte av undercentral och styrning av värmen

Installation av FTX

Tilläggsisolering av taket

Byte till energieffektiva portar

Byte till LED-belysning med smart styrning

Byte till energifönster

Föreningens tekniska förvaltare berättar om energieffektiviseringen

Albatrossen är en stor bostadsrättsförening i Haninge med 20 bostadshus och totalt 385 lägenheter av varierad storlek. Föreningens byggnader har kontinuerligt uppdaterats genom åren och flertalet åtgärder har gjort byggnaderna mer energieffektiva.

Vilka åtgärder har ni gjort som lett till energieffektivisering?

Föreningens tekniska förvaltare berättar att flertalet åtgärder skett de senaste tjugo åren. I samband med byte av undercentraler har föreningen fått elektronisk övervakning och styrning av värme och ventilation. FTX-system har installerats och i samband med det har taket byggts om och tilläggsisolerats. Portarna har också bytts och blivit mer energieffektiva.

De senaste åren har alla gemensamma utrymmen fått LED-belysning med närvaro-, ljus och tidsstyrning och fönstren, som var väldigt slitna har bytts till energieffektiva fönster. Efter nästa obligatoriska ventilationskontroll planeras en injustering av värmesystemet.

Vad har varit drivkraften bakom olika åtgärder?

Den främsta drivkraften bakom energieffektiviseringsåtgärderna har oftast varit att få en god ekonomi. Andra aspekter så som trivsel eller trygghet som varit mer avgörande i vissa fall men ekonomiaspekten finns i alltid med i analysen. Om vi tar de bytta fönstren som exempel hade det blivit nödvändigt att byta dem då de blivit alltför slitna men sen insåg vi ju att vi kunde spara en hel del energi vilket gjorde det till en god investering.

Hur och av vem har initiativen till de olika energieffektiviseringsåtgärderna väckts i föreningen?

Det varierar vem som väcker frågan, ibland förvaltningen och ibland styrelsen eller någon enskild styrelsemedlem. Däremot är det alltid förvaltningen som driver projekten.

Medlemmarna brukar inte driva på genom motioner eller så men däremot har de varit en bidragande faktor genom att de hört av sig med önskemål eller funderingar. Behovet av att göra något åt fönstren har till exempel uppmärksammats av både boende och styrelsemedlemmar och flera boende har önskat möjlighet till elbilsladdning.

Hur analyserade ni vilken/vilka energieffektiviseringsåtgärder som vore lämpliga för just era fastigheter? Använde ni någon modell eller något verktyg som stöd i att välja eller beräkna?

Generellt har vi gjort energieffektiviseringsåtgärder baserat på vad som ändå behövt göras. Till exempel då att vi satte in energieffektiva fönster när fönstren ändå behövde bytas. I höst planerar vi att sätta in solceller och då känns det däremot motiverat att göra noggranna beräkningar eftersom ekonomin är det huvudsakliga värdet vi eftersträvar i det fallet.

Hur stora blev kostnaderna i slutändan? Hur mycket sparar ni tack vare att ni gjort denna åtgärd?

För många av åtgärderna vi gjort är det kanske inte möjligt att säga exakt hur mycket vi sparar då flera faktorer påverkat hur vår energianvändning rört sig. För fönsterbytet som vi gjorde nyligen har det inte gått länge nog för att kunna säga med någon säkerhet men de första indikationerna är att vi gör mycket stora besparingar. Bytet till LED-belysning 2019 gör att vi sparar in två- trehundratusen per år.

Vilka mervärden upplever ni att energieffektiviseringen har lett till? T.ex. att ni fått lägre driftskostnader? Att det blivit färre felanmälningar? Att ni fått bättre inomhusklimat?

Om vi tar fönsterbytet som vi gjorde som exempel är en positiv effekt att de boende upplever störande ljud utifrån i mycket mindre utsträckning. Sen har det blivit mycket varmare och trevligare. Nästan för varmt och trevligt i vissa fall, en del boende upplever numera ett behov av att öppna fönstret och vädra ofta, så injusteringen vi planerar kommer vara välkommen.

Ett annat exempel är att vi när vi bytt till LED-belysning installerat närvarostyrd belysning på många ställen vilket lett till en ökad känsla av trygghet i vissa utrymmen då belysningen alltid slår på och förblir på när man är där.

Har det funnits ytterligare positiva effekter av att energieffektivisera? T.ex. att det skapat mer gemenskap eller mer medvetenhet kring energifrågor?

Det är väl inget vi märkt i samband med åtgärder men däremot har vi IMD-mätning och nu sedan de höga elpriserna i höstas är det många som hör av sig och undrar hur mycket de gör av med.

Vi har också skaffat några laddplatser för elbilar och sen dess har vi sett ett ökat intresse för elbilsladdning men det är svårt att säga om det beror på det eller att samhällsutvecklingen går åt det hållet.

Är det något ni inte varit nöjda med eller som fungerat mindre bra?

Nej, alla åtgärder vi gjort som inneburit en energieffektivisering har känts som en framgång, i vissa fall främst genom energibesparingarna snabbt betalat sig rent ekonomiskt och i andra fall redan innan de betalat sig genom att de bidragit till en ökad trygghet och trivsel eller liknande.

Vilka andra tips vill ni ge till Brf:er som är intresserade av att energieffektivisera?

Jag tror att man ska börja med att titta på fönstren och tilläggsisolering av fasader, där tror jag att man kommer se de stora effekterna.

Vill du läsa mer om energieffektivisering?

Vi har mer detaljerad information om vad du bör tänka på om du vill energieffektivisera i föreningen.